Transscripties
Omdat mijn fascinatie voor het Abcouder Slot bij vrienden en kennisen bekend is, werd ik op een dag met iemand in contact gebracht die vaak in het Utrechts archief komt om transcripties te maken. Bij zijn onderzoek komt ook wel eens het Abcouder Slot naar voren, hetzij in rekeningen over verbouwingen, hetzij bij heffen van belastingen en andere zaken. In samenwerking met Ben hebben we besloten deze op te nemen in deze website.

 

1449 Overdracht vande sloten Duurstede en Abcoude

 

 

Overeenkomst tussen Jacob heer van Gaasbeek en bisschop Rudolf tot overdracht van de stad Wijk en vande sloten Duurstede en Abcoude 23 Februari 1449. Wy Jacob heer van Gaesbeek van Abcoude van Putte ende Stryen Doen kont ende kenlick alle luden die desen brieff sullen lees verder

1465 Windmoelen ende gemaelte moelen berch

 

 

Brieven van erfpachte vanden molenberch ende gemaele tot Abcoude van date den MCD LXV. David van bourgondie Byder genden gods bisscopp T utrecht maeken kondt allen luyden dat wy Yovys henricxzn voor ons ende onse nacomelingen biscop in tutrecht erslicke verplichtlees verder

 

1528 Commissie Anthoenis van Mynen

 

 

Commissie anthoenis van mynen gegeven by provisie vanen casteleynscap rentampt ende Bailliuscap van abcoude. Wy Anthonis van lalaing grave van hoochstraeten heere van montingen, van culenburch, borsselen etc. Ridder vanden oorden Raide ende camerlick hooft van allen den lees verder

 

1531 Bodeloon

 

 

Den voornoemde gijsbert vanden cuyll betaelt die somme van drie ponde twaelff scell. van XL grooten ’t pont vuyt zaecke van zeeckere vacatien vij hem gedaen int reijsen van utrecht opten XVIIIen Juny mit brieve vanden voorschr. rentmr. aen mijn heere diegrave van hoochstraten wesende lees verder

 

1532 Erff renten der Keijserlijcke Ma.teit

 

 

Willem Claeszn. borchgraeff cannoninck ende camelaer des cappittels van Wijck betaelt die somme van acht ponden twaelff scellingen van XL grooten ’t pont vuyt zaecke van een jaer Rente van vier vranckrijcxe schilden ende vier doernicxe placken ’t voorschreven capittel tot Wijck eertijts lees verder

 

1533 Commissie Henricx van Harnicxma

 

 

Ander vuytgaven gedaen by de voorn. rentmr. binnen tyde deser rekeninghe volgende Die voirgaende rekeninghe van t rentschap van apcou mitsgaders die costen gedaen tot die reparatie van den huyse van apcou. Die pastoer van apcou betaelt achtien stuivers ende dat voir t visiteren lees verder

 

1533 Rekeninghe Mr. Cornelis Anthoniszn.

 

 

Raedt der Keij. Ma.t Ende zijnre Ma.t Rentmeester generael van alle die demeijnen binnen der stadt, steden ende landen van utrecht mit apcoude. Ende vande extra ordinarijs partien aldaer vallende. Daer hij bij openen brieve der keij.Ma.t gegeven tot Bruessel den XXVIen dach in february lees verder

 

1533 T Rentampt van Apcoude

 

 

Ander ontfanck vande goeden incomen ende demeijnen toebehoerende totten huysse van apcoude ’t welck een Rentampt apart plach te wesen. Ende en geappliceert totten Rentampt Generael vande Demeijnen slants van utrecht Daer toe desen Rentmr. gecommitteert es nae inhoudt lees verder

 

1535 Uytgaven gedaen by de rentmeester

 

 

Ander vuytgaven gedaen by de voorn. rentmr. binnen tyde deser rekeninghe volgende Die voirgaende rekeninghe van t rentschap van apcou mitsgaders die costen gedaen tot die reparatie van den huyse van apcou. Die pastoer van apcou betaelt achtien stuivers ende dat voir t visiteren lees verder

 

1540 Een wedden van vier hondert ponden

 

 

In zyn leven Raidt des Key.ma.t ende zyn ma.t Rentmeester generael van allen den Domeynen bynnen der stadt steden ende landen van vutrecht met Apcoude. Ende vanden extra ordinairys parthyen aldaer vallen Daer toe hy by oepene  brieve Des key.ma.t gegeven tot brussel Den XXVIen lees verder

 

1540 - Pieter aelbertszn. smidt tot Apcoude

 

 

Pieter aelbertszn. smidt tot apcoude betaelt twee ponden een schell. en vier penningen dinairie. vuyt saecke van zeckere nagelen ende yserwerck by hem gelevert op den huyse van apcoude. Blyckende by quytancy hier overgelevert ergo hier. Willem van Renen meester sloetmaecker betaelt lees verder

 

1540 - Rekening van waarnemend maerschalk Goissen.

 

 

Pieter aelbertszn. smidt tot apcoude betaelt twee ponden een schell. en vier penningen dinairie. vuyt saecke van zeckere nagelen ende yserwerck by hem gelevert op den huyse van apcoude. Blyckende by quytancy hier overgelevert ergo hier. Willem van Renen meester sloetmaecker betaelt lees verder

 

1548 - Quytscheldingen gedaen Jeroen Claeszn. moelenaer

 

 

Quytscheldingen gedaen Jeroen Claeszn. moelenaer tot Abcoude van Lb. IX sc. van XL grooten eens. Alsoe Jeroen claeszoen molenaer wonende tot abcoude / by requeste hier inen camere vanen rekeninge inen haage te kennen gegeven heeft / hoe dat de moelen die hy in erffpacht heeft ende lees verder

 

1555 Jacob van Beusichem

 

 

Ander vuytgaven van notelicke reparatien gedaen aen den huyse van Apcoude tijde deser rekeninge @noXVcvijff ende vijftich. Betaelt Aert Reijerszn tijmmerman de zomme van ses ponen dartien scell. van Xl groot. vlaems t pondt vuyt zaecke dat hij opten huyse van Apcoude lees verder

 

1556 Jacob van Beusichem

 

 

Jacob van Beusichem. Rentmr. Generael. Ander vuytgaven van notlicke Reparatien gedaen anden huyse van Abcoude binnen tijde deser Rekeninghe XVczessenvijftich. Betaelt willem van Renen mr. smit en knecht
op vredenborch die somme van drie pondt vijff thien lees verder

 

1557 Commissie Coenraets van Diepholt vanen

 

 

Philps byder gratie gods Connick van Castillien en allen den genen die dese jegenwoirdige sullen sien salut. Alsoe overmits de opdracht ende cessie die de keysere onse heere ende vadere ons gedaen heeft van dese landen van herwaerts overe sunderlinge in aensieninge van onse lees verder

 

1558 Ander wtgaven gedaen bij desen Rentmr.

 

 

Ander wtgaven gedaen bij desen Rentmr. vant Rentmeesterschap onder heerlickheyt van Apcoude. Betaelt heer Goordt adriaenszn. Schijf pastoer tot apcoude die somme van achtien schell. van twee groot. den schell. wt saecke van ’t bidden vande voer heeren van apcoude ende visiteren lees verder

 

1561 Coenraedt van Diepholt maerschalck nederquartiers

 

 

Coenraedt van Diepholt maerschalck den nederquartiers ‘slants van utrecht ende casteleijn vande Huyse van apcoude betaelt die somme van hondert vijftich ponden, en bij opene brieven van commissie tot onderhoudenisse van den selven huyse toegevoegt. verschenen den lesten lees verder

 

1564 Rekeningen Jacob van Beusichem

 

 

Ander wtgheven gedaen bij desen Rentmr. vande Rentmeesterschap vande heerlickheijt van Abcoude. Betaelt den pastoir tot Abcoude die somme van achtien schell. prijse voors. wt saecke van ’t bidden voerde heeren van Abcoude en visiteren die granen ende die namen der selver lees verder

 

1575 Acte van Quijtscheldinge beroerende de moelen

 

 

Acte van Quijtscheldinge beroerende de moelen pachte binnen abcoude om Claes jeroens zoon. Gesien byde luyde vander rekencamer des Conincxs in hollant alsu residerende tot utrecht de requeste zyne ma.t geexputeert by ende van wege Claes Jeroensz. moelenaer tot abcoude te lees verder

 

1578 Commissie vant Maeschalckampt van Abcoude

 

 

Commissie vant maeschalckampt van abcoude ende nederquartier van utrecht omme Jonckheer frederick van vuyten eng. Wilhelm byen gratien godts prince van oraengnen grave van nassau van Catzenelenbogen van vianden van Diets, van bueren, van leerdam zoe heere Ende Barron van Brede lees verder

 

1559 Contra rol vande verpachtinge van landeryen

 

 

Ander verpachtinge van landen die Key. Ma.t toebehoerende gelegen tot Apcoude Vrelant ende daer omtrent. Daer van die pachte geexpireert was korsmisse anno XVc acht ende vyftich zyn by den Rentmeester Gnrl. slants van Utrecht weder van nyenx pachte int openbaer voer lees verder

 

1581 Rekest van Frederik uten Eng aan de rekenkamer - 1

 

 

Rekest van Frederik uten Eng aan de rekenkamer om landerijen bij het huis van Abcoude, die zijn zoon in huur had, door naburige boeren te mogen doen beweiden. Met advies van de rentmeester-generael en appointment conform 1581. lees verder

 

1581 Rekest van Frederik uten Eng aan de rekenkamer - 2

 

 

Rekest van Frederik uiten Eng aan de rekenkamer om landerijen bij het huis van Abcoude, die zijn overleden zoon in huur had, door naburige boeren te mogen doen beweiden. Met advies van de rentmeester-generaal en appointement conform. lees verder

 

1599 T’huijs mitte landen t’ Abcouw

 

 

Opten 1e Augusty 1599. Is by myn ondergeteyckende als gesworen lantmeter, door bevel vanden Edele heeren Staten slants van utrecht, ter presentie van zeeckere gecommitteerden - namentlick, MrS. Johan Schade scholaster ten Dom t’utrecht, Joncker Niclaes van Zuylen van Draeckenborch lees verder

 

1599-1610 T’huijs mitte landen t’ Abcouw

 

 

Opten 1en Augysty 1599 is by myn onderschreven gesworen lantmeter, door bevel vande Ed. heeren Staten slants van utrecht, ter presentie van zekere gecommitteerden, namentelick Mr. Johan Schade scholaster ten Dom t’utrecht Joncker Niclaes van Zuylen van Draeckenborch heer van lees verder

 

1601 Commissie Jonker Gerrit van rysenborch

 

 

Commissie Jonker Gerrit van rysenborch ende den eedt by hem gedaen
Den lesten Juny 1601. Eedt gedaen byden voorn. Maerschalck. Dat sweer ick dat ick het maerschalck ampt voor Abcoude ende vant nederquartier slants van Utrecht vuyt den name vande staten vande lande van lees verder

 

1601 Memori-bouck voor Peter Laurensoon

 

 

Specificatie vande wapenen ende huysraet bevonden opt huys tot Abcou opten 1en november 1601. de welcke bij joncker Gijsbert van hardenbrouck overgelevert sijn aen Joncker Gerart van rijsenborch jegenwoordich maerschalck vant nederquartier slants van Utrecht soe hier lees verder

 

1603 Memorie Vande waepenen ende huysraet op t Slot

 

 

Memorrije van wapenen ende amonusien als jegenwordich opte huijse van abcoude bevonden zijn ende duer last van mijn Ed. heeren Staten Slants van utrecht. Bij peter van Ravesteijn Geinvertariseert den negenden Julij 1603. In den eersten achtyen haecken met laeijen lees verder

 

1637 Op de Requeste van Frederick Snathuysen van Laurecht

 

 

Op de Requeste van Frederick Snathuysen van Laurecht hare Ed. Mog. Timmerman daer by hy is versouckende betalinge van de somme van 1287 guld. IIII stuivers over syne geleverde materialen ende verdienste voor het nieuwe Bouwhuys aende huyse van Abcoude gemaeckt waer lees verder

 

1639 Uytgaven gedaen by de rentmeester

 

 

Op de requeste ende specificatie van Cornelis Ysbrantszoon Timmerman tot Abcoude aengaende zynen verdiende arbeydsloon ende gelevert hout spyckers ende kalck aende huyse ende woonstede vande maerschalck tot Abcoude sedert den XXVIIe Augusti 1635 tot den XIIIe Juny 1638 lees verder

 

1672 De Fransen houden huis in Abcoude

 

 

Ons kleine vaderland had zich door moed en volharding in den strijd tegen Spanje onafhankelijk gemaakt en was in de 17e eeuw tot een hoogen trap van aanzien en voorspoed gestegen. Dit echter wekte den nijd der naburige volken op. Frankrijk in zonderheid was het, gelijk later Engeland lees verder

 

1749 - Affiche willige verkoopinge

 

 

Suk betreft de overdracht en verkoop heerlijkheden Abcoude, Baambrugge, het huis Abcoude en de daar bij behorende landerijen. Vrouwe Maria Slaars Weduwe wylen den heer Constantinus Cornelis de Wilhem heeft gekogt van Jonk.r Geerlach Frederik van der Capellen, Heere van lees verder

Betreft verkoop en overdracht vande heerlijkheden Abcoude en Baambrugge, het Huis Abcoude en bijbehorende landerijen en tienden. Wij Bernardus van Balen schout Jacobus Rynders en Hendrik Dirker schepenen van Abcoude de Leeuws geregt doen kont dat voor ons inde gerechte lees verder

 

1803 Maria Constantina van Berck, Douaiere

 

 

Geeft met verschuldigt respect te kennen, Maria Constantina van Berck Douaiere van wijlen de Colonel Henry Bosset. Dat requestrante bij successie als vrij allodiaal goed heeft geaquiseerd de Ambagtsheerlijkheden van Abcoude en Baambrugge, gelegen onder dit departement Utrecht, lees verder