1540 - Pieter aelbertszn. smidt tot Apcoude.
Blz. XXXV Pieter aelbertszn. smidt tot apcoude betaelt twee ponden een
schell. en vier penningen dinairie. vuyt saecke van zeckere nagelen
ende yserwerck bij hem gelevert op den huyse van apcoude.
Blijckende by quitantie hier overgelevert ergo hierII Lb. I sc. IIII penn.

Willem van Renen meester sloetmaecker betaelt die somme
van achtentwintich ponden van XL grooten t pondt  Ende
dat vande coep van twaelff ijseren roers mit haeren stampers
ende cressers ende andere gereedschap daer toe Dienende
bij hem geleverr opden huyse van apcoude Blijckende
bijde quitantie hier overgelevert. Daer omme hier
die voirschr. somme vanXXVIII  Lb.

Blz. XXXV verso.
Cornelis den Haen tijmmerman betaelt die somme van neghen
ponden negen penningen ende dat vande leveringe van seckere
houtwerck plancken ende andere paelen gebruyckt tot
die brugge voir den huyse van apcoude.   Breder blijckend
bij quitan. hier overgelevert  daer omme hierXXIX Lb. IX penn.

Blz. XXXVI.
Adriaen Jacobszn. glaesmaecker betaelt vier ponden vuyt
saecke dat hij gemaeckt ende gerepareert es  Diversche glaesen
op den huyse van apcoude.  Blijckende by de ordonnantie
ende quitantie hier overgelevert. Daer omme hierIIII  Lb.

Laurens Sijmonszn. betaelt die somme van zes ponden vuyt
saecke van arbeijtsloen by hem ende sijne hulpers verdient
van dat zij die plaetsen vanden huyse van apcoude geslecht
ende gemaeckt hebben. Blijckende bij certificatie hier over
gelevert. Daer omme hierVI  Lb.

Dirck Jacopszn. betaelt zessendartich stuvers ende dat van t
maecken van XII laden gebruyckt tot den roers gelevert opten
Keij. Ma.t  huyse van apcoude t stuck tot drie stuvers

Blz. XXXVI verso.
Blijckende bij quitantie hier overgelevert. Daer
omme hierXXXVI sc.


Ghertgen Janszn. dochter woenende tot hilversum betaelt
die somme van vierthien ponden zeventhien schell. Ende
dat vande coep van hondert ende acht tonnen keselsteens bij haer
gelevert opten huyse van apcoude. Daer mede gestraet es die
vierkante plaetse bijnnen die zelven huyse. Elcke tonne tot
II sc.  IX penn. Blijckende bij quitan. hier overgelevert ergo hier
XIIII Lb.  XVII sc.

Willem van Renen sloetmaecker betaelt die somme van acht
ende twintich ponden vijf scell. vuyt saecke van twaelff
haeck bussen die hij gemaeckt ende gelevert heeft opden huyse
van apcoude t stuck tot II Lb. V sc. noch een worm tot die selve
busschen tot X sc.  Noch zes stempels pijpen ende cressers tot XV penn.
compt t samen ter voirschr. somme van XXVIII Lb. V sc. Blijckende
bijde quitantie hier overgelevert. Daer omme hierXXVIII Lb.  6 sc.

Roeloff de Leeuw betaelt twintich stuvers ende dat vande
coep van twee toersen bij hem gelevert ende gebruyckt
op den huyse van apcoude. Blijckende bijde quitantie
hier overgelevert ergo hier die voirschr.XX sc.

Hendrick Aertsen leijdekker tot amsterdam betaelt die somme
van twaelff ponden van XL groeten vuyt saecke dat hij
een halff jaer in den jaere XVc viertich in zaecke ende
dicht van dacke gehouden heeft die roeverdaecken van den
castelen vredenborch ende apcoude t welck hij jaerlicx aen
genomen hadde voir de somme van XXIIII Lb.  Blijckende bijde
quitan. hier overgelevert. Daer omme hierXII Lb.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 20 Blz. XXXV