1535 - Uytgaven gedaen by de rentmeester.
Blz. CVI verso.
Ander vuytgaven gedaen by de
voorn. rentmr. binnen tyde deser rekeninghe volgende
Die voirgaende rekeninghe van t rentschap
van apcou mitsgaders die costen gedaen tot
die reparatie van den huyse van apcou.

Die pastoer van apcou betaelt achtien stuivers
ende dat voir t visiteren die granen ende offroepen
vanen preeckstoel den naemen vanen heren van apcou
inder kercke aldaer ergo hierXVIII scl.

Willem meliszn pluimgraeff vanden huyse van
Apcou betaelt die somme van vier ponden thien
schell. van XL groten t pondt vuyt saecke dat hy
t geheel jaer van XXXV bewaert heeft die zwanen
toe behoeren totten huyse van apcoude ergoIIII Lb. X scl.

Blz. CVII verso.
Ander vuytgaven van reparatien
gedaen binnen tyde desen rekeninghe
anden huyse van apcoude.

Cornelis den haen betaelt zessendartich stuivers
van dat hy gereyst es met mercellis heldermans
ende sloer van wyck ten huyse van apcoude ende
aldaer gevisiteert abbekens toiren ende een besteect
gemaeckt om die te decken achtervolgende d ordonnantie
ende bevel van myn heere die grave van houchstraten
t welck doende hy gevaceert heeft den tyt van
drie dagen sjaerche tot twaelf stuver Blyckende
by quytancie hier overgeleverdt In date den XXIen
february @no XXXV ergo hierXXXVI scl.

Claes van loenen schipper betaelt die somme van
drie ponden vyfthien scl. van XL groten t pont
van dat hy tot drie reyse met zyn scepinge
geladen heeft houdt yserwerck ende anderen
behoeften gevaeren is van utrecht naer apcou
ende t zelven aldaer gelost om anen huyse gebruyckt
te worden Blyckende by quytancie hier overgelevert
ergo hierIII Lb. XV scl.

Die voorn. claes betaelt achtentwintich stuveren
van dat hy met zyne schip van utrecht tot anen
huyse van apcou gebrocht heeft zes hoeden
calcx aldaer gebruyckt te worden Blyckende
by quytancie hier overgelevert ergo hierXXVIII scl.

floer van wyck metzelaer betaelt die somme van
zeventhien ponden thien scl. van XV grooten
t pondt vuyt saecke van arbeytsloen by hem ende
zynen hulpers verdient Int maecken ende repareren
diversche partien van muerwerck en anders
opten huyse van apcoude dat hem in hoepwerck
aenbesteedt was byden voirschr. rentmeester In
presentie van meester marcellis heldermans
Blyckende by certificatie ende quytancie daer
op dienende samen hier overgeleverdt ergo hierXVII Lb. X scl.

Cornelis den haen mr. tymmerman betaelt
zessendartich stuvers vuyt zaecke dat hy
doer bevel vande rentmr. gereyst es van
utrecht den XIen dach van meert @no voorschr.
opten huys van apcou ende aldaer gevisiteert
Diversche gebreecken opten huyse wesende daer
van hy een besteck gemaickt heeft ende gevaceert
drie dagen tot twaelff stuvers sdaechs Blyckende
by quytancie hier overgeleverdt ergo hierXXXVI scl.

Willem van renen slootmaecker betaelt die
somme van achthien ponden drie scl. van XL groten
t pondt vuyt saecke van coep ende leveringhe
van twee groete hangende sloten met bouten
ende sluetelen ande stonck opten huyse van
apcoude t stuck tot XXIIII scl. ist II Lb. VII scl. noch een
grundel slot met drie cramen ende een sluetel XII scl.
noch twe cleyn grundel sloeten met vier crammen
ende twe slutelen tot XII scl. noch twe henxelen
an een duer tot VI scl. noch twe paer cleyn
henxelen tot VI scl. noch een taz sloet met een

Blz. VIII verso.
bout een overval aen den gevangen stonck ………
t sluyten tot XXXI scl. noch een tas sloet aenen eersten
duer vanen gevangen toiren tot XXIIII scl. noch drie
grundel sloten anen zelven toiren tot III Lb. XII scell. noch
IX cramen totten voirschr sloten tot IV scl. noch vier
haickbussen vermaickt verbrandt ende vier nyen (w………)
starten aengemaickt tot II Lb. noch een hangent sloot
aen een hantboy tot IIII scl. noch een grundel sloot
met twe cramen een sluetel anen kelder doer X scl.
noch zeven haickbussen met layen sloetwerck
versieren hanthanen ende an ist t samen tot IIII Lb. IIII scl.
noch gerepareerd een oude haick ende die selve
geleyt in een laye daer an verdient V scl. compt
t samen ter voorschr. somme van XVIII Lb. III scl. Blyckende
by quytancy in date den XXVI marty @o XXXV hier
overgelevert ergo hierXVIII Lb. III scl.


Adriaen buschmaecker t utrecht betaelt zes ende
twintich stuverz vuyt sacke van coep ende
leveringe van twe groete hanxelen anen
gevangenisse opte huyse van apcoude wegend
t samen XXXII ponden yserz t pont tot VII scl. V penn. Ist XX scl.
noch van twe pypen in twe steenen commen opte
voorschr. huyse tot VI scl. Blykende by quitan. In date
den IX aprillis @o voorschr. hier overgel.t ergo
hierXXVI Lb.

Dirck Heynrixzn betaelt die
somme van drie ponden vierthien scl. van XL
gro. t pondt vuyt saecke van leveringhe van
vyfthien boerden t stuck tot IIII scl. ende twee
Cypruysche deelen t stuck tot VII scl. gebruyct opten

blz.cvx.
huyse van apcou Blyckende by quitantie In date
den XVen aprilis @no XXXV hier overgelevert
ergo hierIII Lb. XIII scl

Marcellis heldermans steenhouwer betaelt thien
scl. zess penn. van twe gro. den scl. ende dat van
coop ende leveringe van zes haicksteenen dienende
opten voorschr. huysse Blyckende by quytan. In date
den XIXen aprilis @no XXXV hier
overgelevert ergo hierIIII Lb. XVII scl. I Penn.

Willem van den bosch groffsmidt t utrecht betaelt
die somme van vier ponden zeventhien scell. negen
penn. van XL gro. t pondt vuyt zaecke van duimsche
nagelen groet ende cleyn ende andere yserwerck by
hem gelevert opten voorschr. huyse. Blyckende by
quytancie in date den XXVen aprilis @no XXXV hier
overgelevert ergo hierIIII Lb. XVII scl. IX penn.

Willem van renen slootmaecker betaelt die somme
van zes ponden elf schell. van XL gro. vuyt saecke
van coep ende leveringhe opten huyse van apcoude
vier hantboeyen met sloten ende sluetelen t stuck
tot IX scl. noch drie paar voetboeyen elcx met
een starck tasslot t stuck tot XXV scl. noch twe
grundel sloeten Inen gevangen toiren t stuck X scl
compt samen ter voorschr. somme van VI Lb. XI scl.
Blyckende by quytantie hier overgeleverrt ergo
hierVI Lb. XI scl.

heynrick aertszn woenende tot amsterdam betaelt
die somme van drie ponden vyff schell. van XL
gro. vuyt saecke van diversche partien by
hem gelevert opten huyse van apcou ende oick
van arbeytsloen dat hy doer dack van den
zelven huyse gebroken heeft een gat daer duer
een pyp vanen schoersteen op gehaelt es ende
t zelven gat met leyen dicht gemaeckt daer an
verdient XII Lb. Daer toe verbesicht duysent
leynagelen tot VI scl. VI denarie noch dat hy verset
heeft die weerhaen opte groete poort daer
an verdient VI Lb. Ende van zeven last zandts
van amsterdam met t schuyten te doen brengen
opten voorschr. huyse t samen tot XI scl. VI penn. compt
samen ter voorschr. somme van III Lb. V scl. Blyckende
by quytancie hier overgelevert ergo hierIII Lb. V scl.

Cornelis egbertszn tymmerman tot apcou betaelt
die somme van zes ponden van XL gro. t pont
vuyt zaecke dat hy met zyn medehulperz
gemaeckt ende gerepareert heeft diverse tymeragie
opten huyse van apcou Breder blyckende
byde quytancie daer van zynde in date den XVI den
july @no vyfendartich hier overgelevert
ergo hierVI Lb.

Agnies romers pieter stevenszn huysfrouwe
betaelt die somme van vier ponden een scell.
van XL groten vuyt saecke van coop van zes
groote wagen scotten dienende om dueren en veynsteren
aff te maecken op t voorschr. huyse. t stuck tot XIII scl.
Blyckende by quytancie hier overgelevert ergo hierIIII Lb. I scl.

Bouwels van blockgenen betaelt achtendartich
schell. drie penn. vuyt saecke van coep van
negen meyburgsche deelen gebruyct tot die
zolders opten huyse van apcou t stuck tot IIII scl. II penn.
Blyckende by quytancie hier overgelevert ergo
hierXXXVIII scl. III penn.

Heynrick van harnixma maerschalck betaelt
die somme van drie ponden negen scell. zes penn.
van XL gro. vuyt saecke van diversche partien
by hem betaelt ende gebruyckt opten huyse van
apcou Te weten een mudde havers voir de
zwanen tot XI scl. een half pondt coeperdraets
om die belle te trekken tot II scl. VI penn. vier ponen
fyn cruydts om daer mede te schieten t pont
tot V scl. Ende voir zes toerse dienende alsmen
die misse celebreert opten voirschr. huys t stuck
tot zes stuvers Blykende by quytancie in date
den XVen octobris @no voorschr. hier overgelevert
ergo hierIII Lb. IX scl.VI penn.

Jan ketel meester metzer betaelt die somme
van vier ponden zeven schell. van XL groten
vuyt saecke dat hy geweest es opten huyse
van apcou ende aldaer gestelt een stove van
kackelen ende die vloeringe gestelt van dien gelydt
ende een schoersteen daer beneffens gemaickt
Daer over gelevert met een opperknecht
den tyt van thien dagen die metzer tot VI scl.
ende den opperknecht II scl. VI penn. daechs ist III Lb. XV scl.
Ende voir pot airde daer toe gebruyckt XII scl. I penn.
Blyckende by quytancie hier ove3rgelvert
ergo hierIIII Lb. VII scl.

Sebastiaen ghysbertszn mr. metzer betaelt die
die somme van derthien ponden zesthien schellingen
vuyt zaecke van arbeytsloen by hem met
een jonghe ende opperknecht verdient van dat
zy opten huyse van apcou gemetzelt ende gerepareert
hebben die stove met gaderz een muyer gemaickt
inen zael ende oick verstelt zeckere raemten daer
over zy gevaceert hebben drien twintich dagen
die mr. met die jonghe tot acht stuvers ende der
opperknecht tot IIII scl. daechs Blykende by quytancie
hier overgelevert ergo hierXIII Lb. XVI scl.

Jan van calcker betaelt twe ponden twaelff
schell. van xxl groten t pont vuyt zaecke van coep
van tweenvyftich cakelen gebruyckt tot die
stove opten voorschr. huyse t stuck tot een stui.
Blyckende by quytancie in date den XXIIIIen octobris
@no XXXV hier overgelevert ergo hierII Lb. XII scl.

Cornelis den haen mr. tymerman betaelt die somme
van zessenviertich ponden vyf scell. van XL
groten t pondt Ende dat coop van houdtwerck
ende arbeytsloen by hem ende zynen consorten
verdient anden huyse van apcou Eerst gelevert
hondert stucken staekettinge elcx lanck
Xen voet t stuck tot II scll. VI penn. noch negen stucken
houdts raempstyl elcx vyfthien voeten lanck
vyf en vier duym dick t samen tot XV Lb. XVII scl. VI penn.
Noch drie duerraempten VIIen voet hoech ende
vier voeten wyt van t stuck verdient met hout
XXIII scl. ist III Lb. IX scl. Noch drie ribben inen stove
tot VII scl. X penn. noch XV groete capravens tot
bedtsteden voiren knechten ist XXX Lb. noch inen
groete ramen gemaict een beschot van XXII voeten
lanck ende thien voeten hoech daer an verdient
II Lb. X scl. noch een cruysraempt gemaict t eynden
die stove acht voeten hoech ende zes voeten
wit met t houdt ende t maecken II scl. noch een
half cruysraempt van vyf voeten hoich ende IIe
voet wyt mitten arbeyt verdient XX Lb. Noch
tot een zolder boven die stove twaelf ribben
stuck X voeten lannck IIII ende III duym dick
samen tot II scl. V penn. noch een plaet tot een recht
veynster raempt van X voeten lanck XI duym
breet ende vier duym dick tot X scl. noch gemaict
die geheele cap van bouhuys daer oid twee
knechten gevaceert hebben elcx den tydt van
achtentwintich geheel wercken dagen daechs
tot zes stuvers ist XVI Lb. XV scl. Compt samen
ten voorschr, somme van XLVI Lb. V scl. IIII penn. Blykende
by Quytancie hier overgelevert ergo hier XLV Lb. V scl. IIII penn. V denarie

Dirick heynricxzn burger der stadt vuytrecht
betaelt die somme van vyf ponden twe scl.
van XL gro. t pondt ende dat vande coep van
acht boerden t stuck tot IIII scell. ende acht ende
twintich capramen ………..niet meer lesbaar………………..
opten voorschr. huyse van apcoude ende by quytancie
hier overgelevert ergo hierV Lb. II scl.

Agnies romers pieter stevenszn. huysfrou betaelt
die somme van drie ponden vyfthien schell. van
XL gro. t pondt ende dat vanen coep van zes groete
wagenscotten gebruyct opte voorschr. starckte t stuck
tot XII scl. VI penn. Blykende by quytancie hier over
gelevert ergo hierIII Lb. XV scl.

Jan van calcker betaelt die somme van zes ponen
vier schell. een penn. v denarie van XL groeten t pondt
Ende dat van coep van negenenvyftich cakelen
t stuck tot 1 scl. VI penn. noch XII tabernakelen t stuck
als boven noch XVIII lysten t stuck tot IIII penn. V denarie
gebruyckt anen Yseren stoeff opten huyse van
vredenborch noch twaelff cakelen gebruyckt
anen stoeff tot apcou t stuck tot IX penn. Blyckende
by quytancie hier overgelevert ergo hier VI Lb. IIII scl. I penn. V denarie

Willem van renen slootmaecker betaelt die
somme van vyfthien ponden IIII scl. van XL
gro.n t pondt vuyt saecke van diversche
sloetwerck by hem gemaickt ende gelevert
opten huyse van apcou Eerst XII vertinde
clincken ende XII veercrammen stuck tot II scl. VI penn.
ist XXX scl. novh vierentwintich hanthanen
ende XXIIII roesen dienende tot die dueren opten
………..niet meer lesbaar……………… t stuck tot
………..niet meer lesbaar………………. daer dien
clincken en vallen t stuck tot III penn. ist VII scl. noch
zes sprincksloten elcx met sluetelen t stuck tot
XX scl. ist VI Lb. noch zes grundel sloten elcx met
zyn sluetel t stuck tot XIII scl. ist III Lb. XVIII scl. Ende
van twe handtboeyen boven opte stock ende
XIX crammen dienende totte de voorschr. sloten samen
XXX Lb. compt samen ter voorschr. somme van
XV scl. I penn. Blyckende by quytancie in date den Xen
Decembris @no vyfendartich hier overgeleverdt
daer omme hierXV Lb. IX scl.

Pouwels van blockhoven betaelt negen ende
dartich stuivers Ende dat vanen coep van XIII
ribben verbesicht opten huyse van apcou
t stuck to III scl. Blykende by quytancie in
date den XXen Decembris @no voorschr. hier over
gelevert Daer omme hierXXXIX scl.

Heynrick van harnicxma betaelt die somme
van twe ponden vyfthien schell. van XL gro.n
Ende dat vanen coep van vyf wagescotten
gebruyct opten voirschr. huyse Blyckende by
quytancie hier overgelevert Daer omme hierII Lb. XV scl.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 19