1548 - Quytscheldingen gedaen Jeroen Claeszn. moelenaer.

Quytscheldingen gedaen Jeroen Claeszn.
moelenaer tot Abcoude van Lb. IX sc. van
XL grooten eens.

Alsoe Jeroen claeszoen molenaer wonende tot
abcoude / by requeste hier inen camere vanen rekeninge
inen haage te kennen gegeven heeft / hoe dat de moelen
die hy in erffpacht heeft ende houdt vande key. Ma.t
voor zeven gouden vranckrycxse schilden t jaers /
staende inde nederquartiere van utrecht tot abcoude
voorschr. / nu op sinte michiels daege lestleden van
ouderdomme vergaen ende omme gevallen was / groetelick
tot synre groeten schade welcken moelen hy gaerne
wederomme van nyenx doen op maecken ende sisimeren
soude om hem zyne huysvrou ende thien levende
kinderen de cost moegen winnen anders gheen
goet hebbende waer up hy metten zynen de cost
souden moegen gecrygen / dan en es hem t selve nyet
moegelicken te doene sonder hulpe ende secours vande
key.M.t / Biddende oitmoedelicken dat men hem in zynen
erffpacht verlichtenisse soude willen doen / Soe eerst
dat die luyen vander selver camer hier aff t samen
gecodiceert hebbende ende gehadt al voeren t advys vanen
rentmr. generael slants van vuytrecht mr. pieter de
clerck / ende aenmerckende mede die groote
armoede ende last vanen suppliant als voornoemt metten
selven suppl. over comende ende geappoincteert zyn
dat hy inde plaetse vande XIII Lb. XIIII sc. van XL grooten
t pondt daer toe beloepen de zeven oudt schilden die
hy gehouden wordt den voorn. rentmeester vuyt oirsaicke
van zynen voorn. jaerlicxen pacht vuyt te reycken
ende te betaelen tot skeysers proffyte voortaen
volstaen sal mits alleenlick betaelende halve pacht
als te wetene gelycke VII Lb. VII sc. lanck gedurende
sonder langer mits condicien dat suppl.t eynden
vande selve zeven jaeren wederomme gehouden sal
wesen te betalen den ouden pacht gelycker weys
hy tot noch toe gedaen heeft Ende daer en boven
gehouden wesen den selven moelen ter stondt op
te doen maecken zulcx dat den zelven ten
lancxsten binnen t sjaers volmaeckt zy / opte
verbeurte te verliesen d effect van desen / mit
expresse condicien dat hy om dese oft andere redenen
nu oft hier naemaels hem nyet en sal moegen
doleren off eenige gratie meer pretenderen //
Gedaen ten bureele inen camer vanen rekeninge
inen haege den XXIXen octobris @no XVc achtenveertig
My pnt. Numan.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 2 Blz. V