1540 - .
In zyn leven Raidt des Key.ma.t ende zyn ma.t Rentmeester generael van allen den Domeynen bynnen der stadt steden ende landen van vutrecht met Apcoude
Ende vanden extra ordinairys parthyen aldaer vallen Daer toe hy by oepene
brieve Des key.ma.t gegeven tot brussel Den XXVIen Dach In februario XVc ende dartich gecommitteert was met lasten s’keysers recht eer ende houheyt daer inne te bewaeren zynre ma.t prouffeyt te doene insgelycx goede rechtweerdige
Rekeninghe te doen ende reliqua ende anders al dat een goeit ende Rechtvaerdicht Rentmeester schuldich was ende behoort te doen volgende den teneur van zyne voirschr. commissie en deden eedt by hem daer op gedaen een wedden van vier
hondert ponden van XL gro. t pondt t jaers Breder blyckende by twe diversche
oepenen brieven daer van zynde ende transscreven staen voir deses Rentmeester eerste rekeninghe van den selven ontvangen Ende dat van den Domeynen van vuytrecht ende van alle t genen dat hy vuyt zaecke voirschr. in zyn leven ontvangen ende daer jegens wederomme vuytgegeven heeft zedert den eerste dach January @no XVc negenendartich na t scrynen schoefs van hollandt totten lesten dach van augusto daer aen volgende @no viertich beyde die dach incluys ovaert den
tydt van acht vollen maenden Welcke Rekeninghe gemaeckt is in ponden schellingen ende penningen van XL groeten t pont.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 20 1ste blad