1532 - Erff renten die de Keijserlijcke Ma.teit jaerlicx
schuldich es te betalen binnen Wijck – Utrecht
ende elders..


Willem Claeszn. borchgraeff cannoninck ende
camelaer des cappittels van Wijck betaelt
die somme van acht ponden twaelff scellingen
van XL grooten ’t pont vuyt zaecke van een
jaer Rente van vier vranckrijcxe schilden
ende vier doernicxe placken ’t voorschreven
capittel tot Wijck eertijts gegeven bijde
Heere van Apcoude tot missewijn bedragen
die voorschreven vier vranckrijckse schilden
ende vier doernicxsche placken ter voorschreven somme
van acht ponden twaelff scellingen prijse voorschreven.
Die verschene waere Sinte Maertens
daghe inde winter lest leden tijde desen
Rekeninge. Blijckende bijde quitancie
in date de VIIIen marty anno XVc tween
dertig nae ’t scrine ’s hoeffs van Utrecht
hier overgelevert. Daer binne hier die
voorschreven somme vanVIII Lb. XII Scellingen.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 17 Blz. LXVIII.