1533 - T Rentampt van Apcoude.

T Rentampt van Apcoude.
Ander ontfanck vande goeden incomen ende demeijnen
toebehoerende totten huysse van apcoude
’t welck een Rentampt apart plach te wesen. Ende
en geappliceert totten Rentampt Generael vande
Demeijnen slants van utrecht Daer toe desen Rentmr.
gecommitteert es nae inhoudt zijnre Commissie
transcreven voorde intitulacie van zijn eerste
rekeninghe Ende dit van eenen geheele jaere
beginnende den eersten January @no XVc tween dertich
Stilo curie hollandie Ende eijndende ultima Decembris
@no XVc drien dertich.

Eerst ontfanck van lantpacht verschenen
korstavont @no tween dertich tijde dese rekeningh.

Den hoffsaet groet tweendertich mergen heeft in
pachte thijman gijsbertszn den tijt van vijff
jaere hier over t leste jaer verschenen korstmis
@no XXXIII sjaers om LVI Lb.

Vranck diercxzn. die in pachte heeft geleijcke tijt
vijfthien mergen verschenen als voere sjaers om XXXV Lb.

Thijman brunen die in pachte heeft gelijcke tijt
thien mergen verschenen als voeren sjaers om XIX Lb.

Die hoeve heeft in pachte gerit zweerszn. ende
Jan schutter gelijcke tijt sjaers om XVI Lb.

Die halve hoeve in de winckel heeft in pachte
gelijke tijt daen maertszn. om XI Lb.

Claes heijne zoen die in pachte heeft die hofsteden
mitte landen daer op ghijsbert maertszn. op te
woenen plach gelijcke vijf jaere verschenen Blz LVII verso
als voeren om XLV Lb.

Die cleij mitte tichelmylen mitsgaders die
helle ende cauwenisse heeft gepacht
gepacht gelijcke tijt beer jacobszn. ende
cosmas willemszn. gelijcke tijt sjaers om XXII Lb.

Die calvercamp heeft gepacht gelijcke tijt
screvel ghijsbertszn. om XII Lb.

Die weijlande die de casteleijn van apcoude voor
emolumenten plach te gebruycken gelegen om de huyse
van apcoude zijn verhuyert bij dese rentmr. bij advijs
van mijn heere die grave van hoochstraten heer Johan
van termonde stadtholder t’utrecht ot wederseggen XXXVI Lb.


Ander ontfanck vande visscherien ende anders
verschenen binnen deser rekeninghe.

Die wateren off visscherien van gheinbrugge
tot stevensbrugge heeft gepacht Jan Pijll
vijff jaeren elcke jaer om XIII Lb. van XL grootens
hier over t leste jaere verschenen mey XXXIII
die somme van XIII Lb.

Die waeghe aldaer heeft geleijcke jaeren
willem block verschenen als voore om II Lb. X sc.

Die paerde maert thol die men gehouden heeft
dit jaer den IIen dach septembris @no XXXIII
ende es van elcke paert oudt ende jonck vuytgesondert
cleijne voelkens geen zes weecken oudt wesende
drie stuyvers ende zijder geweest vierhondert
ende negentich paerden comt LXXIII Lb. X sc.

Blz. LVIII.
Die corenmoelen heeft gijsbert Janszn te
betalen petri ad cathedram op verschrijven van
zeven vranckrijckse schilden sjaers ten prijse
van XLII scell. nae vuijt wijsen zeeckere brieve
van bijschop d’amdt / hier voor een jaer
verschenen petri @no XXXIII nae t scrinen hoefs
van utrecht die somme van XIIII Lb. XIIII sc.

Die watertholle aldaer die geduert vierthien
dagen ingaende IIen septembris ende es t recht
van elcke schuyt een oerthen ende van die
schouwen turffs een stuyver Ende heeft gehad
dit jaer egbert nagel om IIII Lb. X penn.

Van de ackeren in vinckeveen.

Jacob pieterszn bruyct twee ackeren lants
jaerlcx om X sc.

Geerloff korstenszn bruyct een ackeren jaerlicx
om VI penn.

Egbert claeszn bruyct twee ackeren ende een half
om XIII sc.

Van de hofstede binnen apcoude.

Van gerit lambrechtszn hofstede heeft nu Jan
reyerszn verschenen jaerlicx mey om VII penn.

Truyken deelens hofstede heeft claes vranckezn.
om VI penn.

Bruyn reijerszn. heeft den opslach bezijde zijn huys
sjaers om II penn.

Blz. LVIII verso.

Ander ontfacnk van schoutampten
gelegen onder de huyse van apcoude veschenen
meij ende alreheijligen @no XVc XXXIII.

Dat schoutampt van geltgensdorp ende ’t oesteijnde
van gerwerscoep heeft gepacht drie jaers willem
ernstenszn. hier overtijt IIIe jaers verschenen meij
ende alreheijlige XXXIII om die somme van II Lb. X sc.

Schoutampt van camerick heeft gepacht gelijcke
tijt cornelis claeszn. om XLII Lb.

Schoutampt van maerseveen heeft gepacht bruyn
jacopszn. om VIII Lb.

Schoutampt van themaet heeft gepacht geleijken
tijt heijnrick dircxzn. om VII Lb.

Schoutampt van outhuysen heeft gepacht gelijcke
tijt herman jacopszn. om XX sc.

Schoutampt van vinckeveen heeft gelijcke tijt
egbert claeszn. om II Lb.

Schoutampt van Deenmarcken heeft gelijcke
tijt die voorschreven egbert om III Lb.

Schoutampt van houdtdijcken es van geender
werde ergo nyet.

Ander vuytgaven gedaen bijden voornoemde Blz. CIIII
Rentmeester binnen tijde dese rekeninghe volgende
die voorgaende rekeninghe vanen rentmeesterschap
van apcoude mitsgaderes die costen gedaen totter
reparatie dienende tot onderhoudenisse vanden
zelve huyse alsoe hier voore folio ……….
vande demeijnen van apcoude ontfanck gemaect es.


Die pastoer van apcoude betaelt achtien scell. van twee
groeten den scell. ende dat voor ’t visitere ende off
roepen die naemen opten preekstoel vande heeren
van apcoude inder kercke aldaer Blijckende
bij quitancie hier overgelevert erge hier XVIII sc.

Willem meliszoen pluymgraef betaelt vier ponen
thien scell. van XL groeten ’t pont vuyt zaecke dat
hij ’t geheel jaer van driendertich die zwaenen
toebehoerende totten huyse van apcoude bewaert
heeft daeromme hier IIII Lb. X sc.

Vranck dircxzn. die in pachte heeft vijfthien mergen
lants sjaers om XXXV Lb. daer van men hem jaerlicx
geduerende zijne pachtinghe cort d’ongelden
die opte landen gestelt worden Te weten zeedijck
gelt binnendijck gelt ende hinderdams gelt
bedregende ter somme van VI Lb. XII sc. IIII penn.

Thijmans bruinen die in pachte heeft thien mergen lants sjaers om negenthien ponden gecort aen zeedijckgelt
binnendijcks gelt ende hinderdamsgelt die somme
van IIII sc.

Gerit zweerszn ende Jan schutter die in pachte hebben
een hoeve lants sjaers om zesthien ponden gecort
aen ongelt Nyet.
CIIII verso.
Daen maertszn die in pachte heeft een halve
hove lants in de winckel sjaers om elff ponden
gecort aen ongelt die somme van II Lb. XI sc.

Claes heijnenszn. die in pachte heeft die hoffstede
mette landen daer huybert maertszn op te woenen
plach sjaers om vijff ende viertich ponden gecort
aen ongelt die somme van III Lb. XIX sc. IIII penn.

Ander vuytgaven gedaen bij de voorn. rentmr.
int ontfangen den tolle vande paerde tot apcou
ende vercoepinge vande thiende gelegen tot
camerick apcoude ende daer omtrent.

Claes cuypers schout te sinte pieters gerecht van
apcoude betaelt die somme van zesthien ponden
negenthien scell. negen penn. van XL groeten Te
weten van verteerde costen binnen zijn huyse
gedaen in de voorschr. paerde merct bijde schouten
van camerick oudthuysen geelkensderp vinckeveen
maerseveen themaet ende apcoude naer ouder
gewoente; mitsgaders die acht marckthuerders
die gestelt worden vuyt de dorpe van apcoude
om desen rentmr. geduerende die vrijheijt vande
merct te assisteren oeck die zes boembewaerders
die de tolteijkene bij de boeme ontfinge ende
regardt hadde datter geen fraulde geschiede
inden tholle die somme van XIII Lb. XV sc. voer aert
tijmerman van ’t maecke vande voorschr. bomen
voor zijn arbeijtsloen ende ’t houdt werck II Lb. VII sc.
Blz. CV.
Ende voor pieter die smidt van spikeren ende
cramen XVI sc. IX penn. compt samen ter voorschr. somme
van XVI Lb. XIX sc. IX penn. Blijckende bij certificatie
onder die hant van jan egberts coster t’apcoude
in date de XIen septembris @no XXXIII daer omme
hier XVI Lb. XIV sc. IX penn.

Die rentmeester mr. cornelis anthoniszn. die
vuytgeleijt ende betaelt heeft int vercoepen
die groene ende zmale thiende tot apcoude
camerick ende daer omtrent Inen jaere XVc
XXXIII ten huyse vande schout van camerijck
Eerst aen werpgelt thien ponden negen scell.
ende aen maeltijde ende bier voorde geenen die
de voorschr. thiende costen ende der coepers borge
worden oeck voorde geene die aldaer aen gewoenlicken
zijn te comen ende die maeltijt plagen te hebben die
somme van VIII Lb. VI sc. compt samen ter somme van
negenthien ponen vijff scell. Blijckende bij de conterolle
hier voorschr. folio ………. opten ontfanck ongelden
daer omme hier XIX Lb. V sc.

Ander vuytgaven aen reparatien gedaen
binnen tijde deser rekeninghe aenen huyse van apcoude

Jan rollebot woenende tot utrecht betaelt die
somme van twaelff ponden zeventhien scell. van XL gro.
’t pont vuyt zaecke van coep van zesthien hoet
calcx die hij gelevert heeft aen dat huys van
apcoude om aldaer in skeijsers werck gebruyckt
te worden t hoet tot XVI sc. compt ter voorschr. somme
van XII Lb. XVI sc. Blijckende bij quitancie in date den
Xen septembris @no XVc XXXIII hier overgelevert
Daer omme hier XIIII sc.

Andries van tricht burger t utrecht betaelt vierthien
scell. van twee groeten de scell. van arbeijtsloen bij
heer ende zijne mede gesel verdient int gaen van
utrecht tot apcoude ende aldaer mit hoer zaecken Blz. CV verso
opten huyse van apcoude gedaen hebben zesthien

hoet calcx bij jan rollebot gelevert dienende om aldaer
gebruyckt te worden. Blijckende bij de quitancie date
de Xen septembris @noXVc XXXIII hier overgelevert
Daer omme hier XIIII sc.

heijnrick aertszn. borger tot amsterdam betaelt die
somme van acht ponden elff scell. van Xl groeten
t pont Ende dat vuyt zaecke van coep van rolvet
wegende drie hondert ponden bij hem gelevert
opten huyse van apcoude om aldaer op t dack
ende elders gebruyckt te worden. t hondert tot twee
ponden zeventhien scell. Blijckende bij quitancie
in date den XVIIen septembris @no XXXIII hier over
gelevert daer omme hier VIII Lb. XI sc.

Anthonis van aemstel van mijnden caselleijn opt
huys van apcoude betaelt die somme van zes ponden
acht scell. van XL groeten t pont. Ende dat vuyt zaecke van
vier dagen dien hij gevacceert heeft doer t scrinen
van desen rentmr. comende van apcoude te weten opten
XXVIe ende XXVIIe aprillis @no XXXIII binnen der stadt
van utrecht daer die voornoemde rentmr. de voorschr.
castelleijn adverteerde ende voorhielt dat men
t huys van apcoude van s keijsers wegen offbreken
zoude. Ende noch gevacceert den tijt van twee dagen
te weten den XXVIIe ende XXVIIIe meij @no XXXIII als
die voorn. rentmr. hem bescreven hadde tot utrecht
te comen ende den zelve castelleijn adverteerde
dat hij hem zoude gereetmaecken om te vertrekcken
van t voorschr. huys van apcoude alzoe van s keijsers
wegen geordonneert was dat jocker harnicxma
opt voorschr. huys comende ende bewaeren zoude maect
samen tijt van vier dagen tot XXXII sc. daechs
compt ter voorschr. somme van VI Lb. VIII sc. Blijckende
bij quitancie date den XVIIen octobris @no XXXIII
hier overgelevert daer omme hier VI Lb. VIII sc.

Jan vuyteweert glaesmaecker tot utrecht betaelt
die somme van negen ponden twaelff scell. van XL gro.
vuyt zaecke glaese bij heer gemaect, gestopt ende
gelevert heeft opte voorschr. huyse van apcoude Blz. CVI.

bedragende ter voorschr. somme soe breder blijckende
bij quitancie in date de XVe octobris @no XVc XXXIII
hier overgelevert daer omme hier IX Lb. XII sc.

Heijnrick aertszn. leijdecker woenende tot amsterdam
betaelt die somme van achthien ponden achtien scell.
negen penn. van XL groeten. Ende dat vuyt zaecke
van diversche materiale als zant, loet ijseren
houvasten Rachters berijen houten schuppen ende
anders bij hem gelevert van amsterdam opten
huyse van apcoude om aldaer gebruyckt te worden
daer inne begrepen den arbeit bij heer betaelt int
lossen voere die voorschr. parcele opte voorschr. huyse
Breder bleijckende bij quitancie in date de XXIIIen
octobris @no XXXIII hier overgelevert ergo hier XVIII Lb. XVIII sc. IX penn.

Willem van den bosch groffsmidt borger t utrecht
betaelt die somme van vier ponden derthien scell.
zess penn van XL groeten t pont vuyt zaecke dat
hij gelevert heeft opten huysen van apcoude om
aldaer gebruyckt te worden derthien duysent
zeshondert spounagelen t hondert tot elff penn.
hollants. Blijckende bij quitancie in date den Xen
novembris @no XXXIII hier overgelevert ergo hier III Lb. XIII sc. VI penn.

Jan starck mr. metser tot wesp betaelt drie ponden
zes scell. van XL groeten van arbeijtsloen bij hem
ende zijne knechten verdient int maecken die mueren
aen t voorburch van t huys van apcoude daer
die brugge aen compt. Die voorschr. voor zes dagen
ende es quartier tot vijff scell. sdaechs ist XXXI sc.
II penn. voorde knecht drie dage ende es quartier tot
vier scell. daechs ende de opperknecht die de
calck beslage heeft te samen zeven daghe ende
een quartier tot drie scell. daechs ist XV sc. IX penn.
compt ter voorschr. somme van III Lb. VI sc. prijse voorschr.
Blijckende bijde quitancie in date den IIe decembris
@no XVc XXXIII hier overgelevert daer omme hier
die voorschr. somme van III Lb. VI sc.

Willem van renen sloetmaecker t utrecht betaelt
die somme van vijffthien ponden thien scell. van XL gro.
Ende dat van diversche sloeten, sloetelen ende
anders daer toe dienende bij heer gemaect ende gelevert
opte sloete van apcoude. Te weten vier spruyck
sloeten zes grundel sloeten elcx mit hoeren sloetelen
t stuck tot acht ende twintich scell. ist XIII Lb. noch
twee hangende sloeten mit hoere sloetelen t stuck
tot X sc. is XX sc. noch acht cramen twee sluyt ijsers
tot de voorschr. sloeten dienende X sc. compt samen ter
voorschr. somme van XV Lb. X sc. Blijckende bij quitancie
in date daen Xe decembris @no XXXIII hier overgelevert
daer omme hier XV Lb. X sc.

Willem die cuyper betaelt eenen twintich scell.
van twee groeten van arbeijtsloen bij heer verdient
int opperen Jan starck metselaer van wesp
den tijt van zeven dagen opten huyse van apcou
sdaechs tot drie scell. Blijckende bij quitancie
date den XIIen decembris @no XXXIII hier overgelevert
daer omme hier XXI sc.

Willem thijmanszn woenende buyten utrecht betaelt
die somme van vijff ende vijfftich ponden van XL gro.
t pont vuyt zaecke van coep van tweentwintich
duysent steenen die hij gelevert heeft ende geemploieert
zijn anden huiyse van apcoude t duysent tot twee ponen
thien scell. compt ter voorschr. somme van LX Lb. prijse
voorschr. Blijckende bij quitancie in date den VIIen septembris
anno XVc XXXIII hier overgelevert daer omme hier
die voorschr. LX Lb.

Bruyn reyerszn schout betaelt die somme van twee
ponden thien scell. van XL groeten t pont Ende dat van
arbeijtsloen bij hem betaelt van te bijten opte ijs
dat slach toecomende die van maerseveen inde grachte
omde huyse van apcoude ende dat inde winter @no
XXXIII Breder blijckende bij quitancie hier over
gelevert date den XVen aprilis @no XVc XXXIII
na t scrine shoefs van utrecht daer omme hier die
voorschr. somme van II Lb. X penn.

Die voorschreven bruyn reyerszn. betaelt die somme van Blz. CVII
acht ponden zesthien scell. van XL groeten t pont
Ende dat vuyt zaecke van coep van twaelff
mudt havers die hij gelevert heeft opte huyse
van apcoude in de winter van drieendertich
tot onderhoudenisse vanden zwaenen behoerende
totte zelve huyse Blijckende bij quitancie
in date den XVen aprillis @no XVc XXXIII hier over
gelevert daer omme hier VIII Lb. XVI sc.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 18 Blz. LVII