1533 - Rekeninghe Mr. Cornelis Anthoniszn.

Blz 1.

Raedt der Keij. Ma.t Ende zijnre Ma.t Rentmeester generael
van alle die demeijnen binnen der stadt, steden ende landen van
utrecht mit apcoude. Ende vande extra ordinarijs partien
aldaer vallende. Daer hij bij openen brieve der keij.Ma.t
gegeven tot Bruessel den XXVIen dach in february XVc ende
dertich gecommitteert es mit laste des Keijsers recht, eere
ende hoogheijt. Daer inne te bewaeren zijne Ma.t proffijtte
doen. Insgelicx goede rechtvaerdigt Rekeninghe end

Blz. 1 verso.

 

Relique ende anders dat al es goet ende rechtvaerdigh rentmrs.
voorschr. schuldich es ende behoefte te doen volgende den teneur
vande voorschr. zijne commissie ende den eedt bij hem daer
op gedaen ten wedde van vier hondert ponden van XL groote
vlaems ’t pont ‘sjaers. Breeder blijckende bij twee diversche
oepene brieve daer van zijnde ende transcreven staen
voor dees Rentmr. eerste rekeninge van den zelven ontvangen
Ende die van de demeijnen van utrecht ende apcoude
Ende van alle ’t gunde dat hij vuyt zaecke van dien
ontvangen ende daer tegens wederomme vuyt gegeven
heeft. Zedert den eerstendach van Januarie @o XVc ende
tween dertich nae ’t scrinen ‘shoefs van hollandt totten
lesten dach decembris @o XVc drien dertich beide die
dage jaerlicx. Gemaeckt ten ponen, scellicens ende
penningen van XL grooten ’t pont.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 18.