1465 - Windmoelen ende gemaelte moelen berch.
Blz. LXXXIII
Brieven van erfpachte vanden molenberh ende gemaele
tot Abcoude van date den MCD LXV.

David van bourgondie Byder genden gods bisscopp
T utrecht maeken kondt allen luyden dat
wy Yovys henricxzn voor ons ende onse nacomelingen
biscop in tutrecht erslicke verplicht hebben
ende verpachten mits desen onsen brieven onsen
molenberch endegemaelte tot Abcoude met allen
syn toebehoeren ende vryheyt als onse molenaers
ender tyt daer t hent heer toe gehadt hebben
jaerlicx om soevenouden vracnkrycxe schilden
te betaelen alle jaer aen handen onsen
Rentmeysters tot Abcoude inder tyt op sinte
pieters dach oid cathedram oft binnen ses
weecken daer nae op versuem Daer aff die
eerste termyn van betalinge weesen sal op
Sinte pieters dach oid cathedram naestcomende
ende soe voort jaerlicx erfflicke durende
myt voorwerden dat Jovys voorschreven ter stont
eenen wtnde moelen sal tymmeren op den
voerschreven onsen moelenberch ende daertoe sal
nemen te hulpe alsulcke holtwerck
yserwerck ende anders als wy daer nu leggen
hebben van onser wynde moelen dit nu moge
geweyget es. Ende wy ofte onse nacomelingen
voerschreven sullen ende moegen alle tyt alse ons
gelieft die wintmolen voorschreven metten gemaelte
weder an ons nemen van Jovis voorschreven off syn
erfgenamen ende hem dit windemoelen dit hy
daaer getymmert sal hebben off coopen ende
betaelen tot seggen van werckluden die hem
des verstaen ende daer sal hy ons dam om corten
twyntich Rynsche gulden voor dat holtwerck
yserwerck ende anders van onser older
wynde moelen voorschreven meer wert saecke dat
hy oft synen erffgenamen die pacht voorschreven
tot eeniger tyt niet en betaelen binnen den
voorschreven ses weecken soe sal hy oft synen
erffgenamen vervallen wesen van alle rechten
ende toeseggen dat sy aen dit voorschreven wyndemoelen
ende gemaelte voorschreven hebben alsoe dat wy
ofte onse nacomelingen voorschrevendit vry sonder
enich wederseggen van hem over ons sullen
moegen nemen tot onsen besten zonder argelist
en oorcondts brieven besegelt my ons segel
regten op onse sloete tot Duerstede int
jaer ons heeren duysent vierhondert vyff ende
sestich opten vyften dach in martis.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 1