1564 Rekeningen Jacob van Beusichem.

Ander wtgheven gedaen bijBlz. CLXV verso.
desen Rentmr. vande Rentmeesterschap vande
heerlickheijt van Abcoude.

Betaelt den pastoir tot Abcoude die somme
van achtien schell. prijse voors. wt saecke van
’t bidden voerde heeren van Abcoude en visiteren
die granen ende die namen der selver heeren vande
preeckstoel te vercondigen den tijt van een geheel
jaer verschenen @no XVc LXIIII Blijckende bij quitan.
hier overgelevert Ergo hier XVIII sc.

Ander wtgheven van
nootlijcke Reparatien gedaen aende huyse
van Abcoude binnen tijde deser
Rekeninghe @no XVc LXIIII.

Wouter Bruynenszn. leijdecker betaelt die somme
van seven ponden drie schell. prijse voors. wt saecke
hij mit een jongen opten huyse van abcoude
gearbeijt heeft XV dagen. Den leijdecker tot
VII sc. den jongen tot II sc. sdaechs, coemende
mit noch VIIII sc. die hij gegeven heeft om
sekere leijen ende sijn gereetschap opten voors. huyse
gebrocht te worden ter somme voors. Blijckende
bij attestatie van Coenraedt van Diepholt
Maerschalck van Abcoude alhier overleijt
in date den XXVII juny XVc LXIIII
Ergo hier VII Lb. III sc.

Jan van Duynkercken metselaer betaelt die Blz. CLVI.
somme van drie ponden twaelff schell. prijse voors.
wt saecke hij twaelff dagen tot VI sc. daechs aende
voors. huyse van Abcoude gearbeijt ende geschiet
heeft. Blijckende bij attestatie van voors. Maerschalck
ende quitan. van metselaer onderteijkent bij Albert
Jacobszn. Voyterman alhier overleijt ergo hier III Lb. XII sc.

Willem Lombart Schoorsteenveger betaelt die
somme van dertich schell. prijse voors. wt saecke
hij opten huyse thien schoorstenen gevecht
ende gereinicht heeft. Blijckende bij attestatie vande
voors. Maerschalck alhier overgelevert ergo hier XXX sc.

Jan Jansen smit tot Abcoude betaelt die
somme van negen ponden prijse voors. wt saecke
hij veel en diversche nagelen, hangselen ende
ander ijserwerck opten voors. huyse notelick
gelevert ende gemaeckt heeft Ende noch een pont
aen sijn liste rekening ten achteren was Blijckende
bij attestatie vande voorschr. Maerschalck ende
quitan. vande smit alhier overgelevert ergo hier IX Lb.

 

Cornelis van Acht slotenmaker bet. die sommeBlz.CLVI verso.
van ses ponden sestien schell. prijse voors. wt saecke
hij opden voors. huyse diversche slootwerck verstelt
ende sekere glasramen gelevert heeft Blijckende bij de specificatie
van dien attestatie vande Maerschalck ende quitan. vande
smit alhier overgelevert ergo hier XI Lb. XVII sc.

Aert reijerszn. tymmerman betaelt die somme van elff
ponden vier schell. prijse voors. wt saecke hij mit
sijn knecht soe anden hecken, hameijen ende ande
brugge oock een seker houtwerck wt de grafte
te halen diversche dagen gearbeijt heeft
Blijckende bij attestatie vande Maerschalck ende quitan.
vande tymmerman alhier overgelevert ergo hier XI Lb. IIII sc.

Jan Claes metzelaer betaelt die somme van ses ponden
sestien schell. prijse voors. wt saecke hij opden voors.
huyse steen kalck ende sant gelevert en gebrocht
heeft. Blijckende bij attestatie vande Maerschalck ende
quitan. vande metzelaer hier overgelevert ergo hier XI Lb. XVI sc.

Arent Jacobszn. glaesmaker bet. die somme van drie
ende twijntich ponden elff schell. zes penn. prijse voors.
wt saecke hij inen jaere LXIII ende tijde deser rekeninghe
zekere negen bourgonsche glaes mit Co:Ma.ts
wapenen, opten voors. huyse gelevert ende die andere
gestopt ende vernagelt heeft. Breder blijckende bij
declaratie van dien attestatie vande Maerschalck
ende quitan. vande glaesmaker hier overgelevert
ergo hier XXIII Lb. XI sc. VI penn.

Lubbert van compostel bet. die somme van negentien ponden negen schell. prijse voors. ter canse van
seker loot, leijen nagelen van dien anders bij hem
aen voors. huyse gelevert. Breder blijckende bij verclaringhe
van dien attestatie vande maerschalck ende quitantie
van lubbert hier overgelevert ergo hier XIX Lb. IX sc. VI penn.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 37