1637 - Op de Requeste van Frederick Snathuysen.

Op de Requeste van Frederick Snathuysen
van Laurecht hare Ed. Mog. Timmer-
man daer by hy is versouckende
betalinge van de somme van 1287 guld.
IIII stuivers over syne geleverde ma-
terialen ende verdienste voor het
nieuwe Bouwhuys aende huyse
van Abcoude gemaeckt waer op
by appointemente vande XXIIe may
1639 wordt versocht het advis
vande heeren gecommitteerden tot de
directie van hare Ed. Mo.
de welcke dien volgens geexa-
mineert hebben den inhouden der voorschr.
Requeste neffens d annexe met
hare appointementen van date den
XXVI may 1637 den XXVIII juny
1638 den XXI july 1638 Ende
X augusti 1638 respectivelick. Ende op
alles gelet Is goedt gevonden t advi-
seren by dese Dat alvorens by
hare Ed. Mog. te disponeren den supliant
zal restitueren voorgaende ordonnantie
hen desen aengaen verleent.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. __