1557 - Commissie coenraets van Diepholt vanen
maerschalcks ampt vanen huyse ende plaetse van Abcoude.

Philps byder gratie gods Connick van Castillien en
allen den genen die dese jegenwoirdige sullen
sien salut. Alsoe overmits de opdracht ende
cessie die de keysere onse heere ende vadere
ons gedaen heeft van dese landen van
herwaerts overe sunderlinge in aensieninge
van onse aencompste ende receptie totter
heerlicheyt ende administratie der selver
alle staten ende officien hier voorseyts bedient
Ma.teyt soe wel van insticie als andere
fouten dispositie vervallen zyn ende onder
andere die staten ende officien van t maerschalcx
ampte van Abcoude ende van t nederquartier
van onse landen van Utrecht mitsgaders van
casteleyn ende bevelhebber op onse huyse ende
slote van abcoude voirschreven die ten tyde van
onse voirschr. heere en vadere bedient
heeft onse lieve besundere Coenraedt van
diepholt ende als noch jegewoordelicken bedient
vuyt crachte vande generale consinuatie
die wy geconsenteert hebben by manieren van
provisie van alle staten ende officien ter tyt ende
wylen toe, Dat wy daer inne andersins
geordonneert souden hebben. Ende mits dyen
ons competeen ende toebehoirt abselutelicken
dair van te versiene ende disponeren nair onse
geliefte. Doen te wetene dat t selve
gemerct ende om t goet aenbrengen ons gedaen
vanden persoene van den commissie Coenraedt van
diepholt ende van zynder vromicheyt
wysheyt discretie ende expertencie. Wy den
selven Coenraet volcomelyck behouwende
zyner getrouwicheyt ende goede naersticheyt
hebben gecommitteert geortmeert ende
gestelt. Comiteren-ordineren ende stellen by
deses onsen maerschalck van Abcoude ende
van t nederquartier van onse lande van
Utrecht. Omme t selve maerschalcx ampt
van ons in pantscappe te houden geleyck
by t selve van zyne Ma.teyt gehouden
heeft voor die somme van duysent Rinsgulden
twintich carolus bourgonsche witte stuvers
voor den twaelfsten dach in maerte int jaer veerthien
hondert negen t zeventich lestleden geslagen
ende gemunt opt huere weerde voor elcke
Rinsgulden gerekent. Die de voornoemde Coenraedt
hier voirtyts daer voiren vuyt gereyckt ende
betaelt heeft. Ende voorts hebben wy den
voornoemde Coenraedt van Diepholt onthouden ende
gecommitteert. Onthouden ende gecommitteert oick
by deses onsen Casteleyn ende bevelhebber
van onse huyse ende slote van Abcoude voirschreven
hem gevende volcomelijck macht auctoriteyt
ende sunderling bevel t voirschreven maerschalck ampt
dair vuyt te mogen Ryden en bedienen t selve
huys ende slot voertaen trouwelyck te bewaeren
onse hoocheyt ende heerlickheyt te
beschermen ende voer te staen onse scepenen
ende gerechten te manen. Recht ende instrucie te
administreren allen den ghenen die t aen
hem versoucken sullen in saken t synder
kennissen bekomende. Onse kueren boeten
ende brueken te vorderen opte bueren ende te
ontvangen ende vonnisse te doen alle
t gene dat een goet en getrouwe maerschalck
ende casteleyn voirschr. schuldich is ende behoirt
te doene. Tot sulcke eenen rechten
prerogatien, baten, proffyten ende vervallen
als daer toe staen ende bekomen ende devoirschreven
Coenraedt tot noch toe genoeten ende
gebruyckt heeft, met voorwaerde in
desen ondersproken dat wy den voornoemde Coenraedt
van Diepholt noch zyne erven ende naecomelingen
oft actie van hem hebbende van den voirschreven
maerschalck ampte nyet ontsetten noch verlaten
en sullen ter tyt toe wy hem oft hun de voirschreven
Duysent Rinsguldens betaelt ende dair aff te
vreden gestelt sullen hebben. Oick mede
wel verstaende dat hy gehouden worde van
zynder administratie alle jaere rekeninge
bewys ende reliqua te doene in onse camere
van de rekeninge in den hage als hy daer toe
vermaent sal worden. Ende voirts tot
versekerheyt van onse voirschreven huyse van
Abcoude de ordinaerlicken aldaer onderhouden
twee waeckers ende een poortier, mitsgaders
oick eenen capellaen die aldaer syne recidencie
houden sal soe de selve es een vanden vier
capellanen. Ene te wesen plegen op t huys
van der horst, aleer t selve affgeworpen
was mits hem daer voiren toe leggende
tot jaerlicxe wedden de somme van hondert
ende vytich ponden tot veertich grooten t pont. Dair van hy
jaerlicx betaelt sal worden by hand en van
onsen rentmeester van Utrecht jegenwoordich ende
toecomende. ende vande penningen van synen ontfanck
reserverende aen ons sulcke weylanden
als de casteleynvan onse voischreven huyse ende
slote plagen te gebruycken. Om dair mede
ons proffyte te doene gedurende tot
onse wederseggen. Ende dair en boven op sulcken
last ende condicie als de voornoemde Coenraedt de voorschreven
officien gehouden was te bedienen onder zyne
Ma.teyt nair volgende t inhouden van den brieven
van de commissie die hem by zyne Ma.teyt daer
aff verleent zyn geweest in date van den
twaelfden dach in Oktobris int jaer ons heeren
duysent vyffhondert ende veertich. Waer op
ende van hem in als getrouwelycken te quytene
ende sonderlinge van t huys van Abcoude wel te
bewaeren de voorschreven Coenraeddt van Diepholt
wort den behoirlycken eedt te doene in hande van
onse lieve ende getrouwen nieuwe ridder van
onser ordere Stadhoudere van hollant Zeelant
ende Utrecht ende admirael van der zee, de
marcgrave van der Veere, heere van Beveren
Ende ter canse van den Maerschalcx ampte
zyne eedt te doene ende oick behoirlicken
cautie te stellen in handen van onsen lieven
ende getrouwen den luyden van onsen voirschr. rekeningen
inden hage. Die wy respectivelick daer toe
committeren, den selven van onsen rekeningen
ontbiedende ende bevelende dat den voirschreven
eedt gedaen ende cautie ende borchtochte
gestelt zynde als voirschreven es zy hem stellen
van onsen wegen in de possessie ende gebruycker kennisse
van den voirschreven casteleynscap van abcoude ende
maerscalcx ampte van diere int nederquartier
van onse landen van utrecht. mitsgaders van der
atillerye cruyt ende ander meubelen ende
cathelen wesende binnen den selve huyse ons
toebehoerende by goeden ende behoirlicken
inventaris. Ende vande selve staten ende officien
mitsgaders van eenen rechten prerogatien baten
proffyten ende vervallen voirschreven oude voirwaerden
ende in maten ende voegen voiren verhaelt. Zy ende alle
andere onsen rechteren instueren off nieuwen ende
ondersaeten dien dit aengaen sal doen laeten
ende gedoogen rustelick ende vredelick genyeten
ende gebruycken. sonder hem te doene noch
laeten geschien eenich hinder letsel oft
moyenisse ter contrarien. Ontbieden ende
bevelen voirts onsen voirschreven rentmeester van Utrecht
jegenwoordich ende toecomende dat hy de voirschreven
wedde van hondert vyfftich ponden, munte
voirschreven, jaerlicx vuyt reycke ende betaele den voirschr.
coenraedt van diepholt oft zyne geadmitteerde
voir hem, zoe lange hy t voirschr.casteleynscap
van abcoude houdende houden ende bedienen sal op te
condicien ende inder manieren voirschr. Ende
overbringende deses onsen brief vidimus oft
cope amptelycke van dien voer eene ende
d eerste reyse, ende soe dickwils als t van
noode wesen sal quitancie hier op dienende.
alleenlick wy willen al t gene des hem ter
canse voirschr. betaelt sal worden geleden ende
gepasseert zy int vuytgeven der rekeningen ende
affgecort vanden ontfanck ons voirschr. Rent.mr.
van utrecht jegenwoordich ende toecomende die t
behoiren sal byden voirschr. luyden van onsen
rekeningen in den hage den welcke wey insgelyck
bevelen mits desen dat alsoe te doen ende sonder
eenige swaerheyt. Want ons alsoe gelieft
des toirconde zoe hebben wy onsen zegel
hier aen doen hangen. Gegeven in onsen stadt
van Brussele den negenentwintigsten dach
van Oktobris int jaer onses heeren duysent
vyffhondert ende sessenvyftich van onsen rycken
te wetene, van spaengen cecillien er d’eerste
ende en Ingelant, vranckrycke ende napels
t derde. Opte ploye stont gescreven,
By den Conninck onderteyckent wierden.
Opten rugge stont gescreven, op huden
den XXVen dach van meerte 1557 ana.te heeft
Coenraedt van Diepholt int witte van deser
commissie geroert gedaen synen behoorlicken
eedt van te wesen een getrouwe casteleyn
van t huys van abcoude, in handen van mynen heeren
de marcgrave vanen vere als stadthouder
van utrecht. Gedaen t utrecht de voirnoemde
XXVen marty zevenenvyftich ana.te my
jegenwoordich onderteyckent j van werchter.
noch stont onder geschreven op huyden den
thienden Aprillis XVc LII voor paesschen heeft
coenraedt van diepholt genaempt, in de witte
van desen gedaen ende verneywt den behoirlicken
eedt opt bedienen vanden maerschalck ampt
van abcoude met zyn toebehoiren aen handen
vanden luyden vande rekeningen inde hage
naevolgende den selve witte my
jegenwoordich onderteykent.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 2 Blz. XCIII verso