1599 - T’huijs mitte landen t’ Abcouw

Opten 1e Augusty 1599. Is by myn ondergeteyckende
als gesworen lantmeter, door bevel vanden
Edele heeren Staten slants van utrecht, ter
presentie van zeeckere gecommitteerden -
namentlick, MrS. Johan Schade scholaster
ten Dom t’utrecht, Joncker Niclaes van
Zuylen van Draeckenborch heer vander Zevender,
Joncker Maximiliaen van Baexen heer van
conincx, Vrij ende Hermelen borgemeesteren t’utrecht /
mitsgaders Cornelis Borh als rentmeester vande
Domeynen slants van utrecht, gemeten deze
nae beschreven parceelen -----------

’T Ie parceel geteykent mit A genaemt den
groote cleij groot – ses mergen 39 royen


’T IIe parceel geteykent mit B genaemt het
hennip campgen groot – drye hont 461/2 royen


’T IIIe parceel geteykent mit C groot 4271/2 royen’T IIIIe parceel geteykent mit D genaemt de cleijne cleij, groot – vier mergen 274 royen, / deze voornoemde parceelen gebruyckt den Maerschalck inder tijt

’T Ve parceel geteykent mit E genaemt het hagen, ende het huijs T’Abcouw / mitten bogaert / de helle ende het Foeckernesse hout den maerschalck Joncker Gysbert van Hardenbrouck vuyt crachtte sijner commissie ende is groot bevonden ses mergen vijff hont -89- royen / Actum Uts.

Marcelis van oort

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 113