1599 en 1610 - T’huijs mitte landen t’ Abcouw

Opten 1en Augysty 1599 is by myn onderschreven
gesworen lantmeter, door bevel vande
Ed. heeren Staten slants van utrecht, ter
presentie van zekere gecommitteerden, namentelick
Mr. Johan Schade scholaster ten Dom t’utrecht
Joncker Niclaes van Zuylen van Draeckenborch
heer van sevender ende Joncker Maximiliaen
van Baexen heer van conincx, Vrij ende Hermelen
borgemeesteren t’utrecht. Mitsgaders Cornelis Both als
rentmeester vande domijnen ‘slants voorschreven, gemeten
dit parseel waijlants gelegen tot Abcou –
is groot negen – ende twijntich mergen Drije hont
30 roijen. Ende wordt jegenwoordich gebruijckt
bij Cornelis Roelen.

Actum Uts.
Marcelis van Oort.

 

 

Opten 30en augusty 1610 is bij lantmeter voornoemt gemeten
een stuckge lants behoirende aen den voornoemde bruycker
streckende vande vinckeveense weteringe totte vinckeveense
landen geteyckent mit A is groot ..ardalve mergen …… royen
somma is t’zamen groot twee ende dartich mergen
een ende ’t sestich royen.
Marcellis van Oort.

…… = niet leesbaar

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 113