1578 - Commissie vant maeschalckampt van abcoude.

Commissie vant maeschalckampt van abcoude
ende nederquartier van utrecht omme
Jonckheer frederick van vuyten eng.

Wilhelm byen gratien godts prince van oraengnen
grave van nassau van Catzenelenbogen van vianden
van Diets, van bueren, van leerdam zoe heere Ende
Barron van Bredea van Diest van Grimbergen van
Arlay van nozeroy zoe Erffborchgrave van
Antwerpen ende van Besancon, Somierneuz van
Brabant hollandt zeelandt westvrieslandt ende
vuytrecht Stadthouder generael vande doirluchtigen
prince matthias byder gratien godts Eerst hertoch van
Oostenryck hertoch van Bourgondien Somineur ende
Capiteyn generael vande Co. Ma.t over de nederlanden
van herwaertsovene Allen den genen die dese
jegenwoordige sien off hooren lesen sullen Saluyt
doen te weten dat alsoo wy onlancx geleden Joncker
frederick vuyten Eng gestelt ende gecommitteert hadden
tot het maerschalckampt vande huyse ende quartieren
van Abcoude, ende dat hy om seckere redenen die
possessie van dien nyet en heeft kunnen vercrygen ons
wederomme versoeckende daer inne gecontinueert te
worden, Soe eest dat wy ratifierende ende aproberende
de voirscreven Commissie ende hier op andermael versocht
synde byde staten van Utrecht ons ten
vollen t synder nutheyt, bequaemheyt, vromicheyt ende
neersticheyt betrouwende den selven joncker
frederick vuyten Eng onthouden gecontinueert, ende
voir soo vele als noodich is van nieuws gestelt ende
gecommitteert hebben, ontbonden continueren stellen
van nieuws ende committeren by desen maerschalck
vande huyse ende quartieren van Abcoude Gevende
hem volcomen macht authoriteyt ende sonderling bevel
het voirscr. ampt ende offitie te exerceren ende bedienen
des Co. Ma.ts rechten ende hoocheyden daer inne te
bewaeren Den ondersaeten aldaer ende allen anderen
te beschudden bevryen ende in goede sacherheyt politie
en justitie te houden Alle quaet doenders ende quade
geboefte aen te vangen aff te doen vangen
Ende voirts alles te doen dat een goet en getrouw
maerschalck vande huyse ende quartiere van Abcoude
schuldich is ende behoort te doen tot alsulcken wedden
eeren, rechten, preeminentien ende vryheden als t sleve
ampt eertyts by syne predecesseurs bedient ende
geexerceert is geweest Waer op ende van hem
wel ende getrouwelicken hier inne te quyten gehouden
sal wesen den behoorlicken eedt van getrouwigheyt
te doen in handen van alsulcken als de voirscr. Staten
stichts van utrecht daer toe sullen nomineren hun lieden
des te doenen gevende macht ende bevel ende den selven
eedt gedaen synde ordonneren ende van wegen
Co. Ma.t bevelen dat sy ende allen anderen
insticieren Rechteren officieren ende gemeyne
ondersaten hem Joncker fredrick vuyten
Eng t voirscr. ampt vryelyck ende gerustelyck metten
eeren, Rechten, baten ende proffyten daer toe
staende laeten exerceren ende gebruycken sonder
eenich wederseggen ter contrarien Want
sulckx is onse ernstige wille ende meyninge
des oirconden hebben wy dese mit onsen name
onderteeckent en onsen segel daer beneffens
doen drucken Gegeven binnen der stede van
Antwerpen opten IXen dach July Int jaer XVc
acht ende t seventich onderstont geteeckent
Guillame de nassau noch stont onder gescreven
By bevele van synder Excelentie onderteeckent
Baudimont, ende besegelt mit een opgedruckt
segel in rooden wasse In forme van plaicate
Ende opden rugge stondt gescreven, Op huyden
den IIIen augusti anno XVc achtenseventich Soe
heeft Jonckheeren frederick wt Eng genaempt
int witte van desen aen handen vanen luyden vanen
rekencamer in hollandt residerende dese tyt tot
utrecht als daer toe genomineert by den drie
staeten slants van utrecht int vervolg vanden
zelven witte gedaen den behoirlicken eedt vanen
maerscalckampt vanen huyze van Abcoude ende
van den nederquartiere slants van utrecht ende
dat hy van exploiten boeten ende broeken
hoedanich die zyn vallende, inden zelven nederquartier
alle jaere ofte des vermaent zynde goede ende
rechtveerdige reckeninge doen zal naer gewoonte ende
behoiren, hoe wel zyne commissie daer van geen
mentie maeckt opten wedden daer toe staende
Actum ten burele in den voirn. camer ten dage ende
jaere als boven / My jegenwoirdich Rattaller

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 3