1603 - Memorie Vande waepenen ende huysraet dat op t huys tot Abcouw is bevonden.

Memorrije van wapenen
ende amonusien
als jegenwordich opte huijse
van abcoude bevonden zijn ende
duer last van mijn Ed.
heeren Staten Slants van
utrecht. Bij peter van
Ravesteijn Geinvertariseert
den negenden Julij 1603.

In den eersten achtyen haecken met laeijen
Noch vijff ende dertyen sonder laijen
waer van der vijve zijn om op jachten te gebruycken
mit ijsere steerten
Noch thijen oude hellebaerden
Noch twe slachsweerden
Noch dertyen oude duijtsche harnassen
Noch acht duijtsche craessen met een
ront spaens craessen
Noch neghen duijtsche stormhoeden
Noch een rijngh pansier
Noch een grijper om mede te vanghen
Noch een halve ijsere slange met
een bas ende vyer camers daer toe
LXXXIII clooten zoo cleijn ende groot
myt vyf kettengs myt scherp
Noch twe halffe haecken sonder
layen ofte sloten
Noch twe haecken met gebroocken
steerten leggende inde gaeten vande muer
omtrent de poort op de plaets
Noch twe corte oude carabijns loopkens
Noch een lange ronde bus met een
lont slot leggende in een laeij waert
mit inde specificatie voor een carrebijn
loop getekent was.

Het Utrechts Archief Toegang 233 Inv.nr. 592