1540 - Rekening van waarnemend maerschalk Goissen van Amerongen.
Maarschalk van het Nederquartier.


Ontfanck van de composicien der Blz II.
boeten, bruecken ende exessen gevallen
binnen tijdt deser reckeninghe in dat
maerschalck ampt van den nederquartier
‘s lants van Vutrecht

Eerst van delinquanten bij desen
gecommitteerden geapprehendeert daer
haere Justicie aen geschiet is.

Dese gecoiteerde heeft achtervolgende
Keij.ma.t placcate gepubliceert ende
gemaeckt optie policie van den vagebonen
ende rebouwen binnen den dorpe
van Abcoude geapprehendeert vuyt vagebonen
ende rebouwen genaempt Thoenis van
Schelborch Jan Jansen van den Oudenbosch
Claes Claeszn. van Amsterdam ende
Goissen van Garssele die welcke hij van
Abcoude t’ Vutrecht op Vredenborch heeft
gevenckelijck gebrocht ende zijn bij
sentencie van den Hove van Vutrecht
gegeeselt ende alsoe zij geen goet
mit allen bij hun hadde stelt voir ontfanck hierNiet

Ter Horst zijn bijen buyren aldaer mit

assistencie van den dienaers van Dirck Blz. II verso.
van der Horst geapprehendeert twee
rebouwen mit namen Henrick Henrickszn.
vuiten Briele ende Henrick Janszn. van
Amsterdam die welcke dese gecommitteerde
bij zijn dienaers heeft doen halen ende
brenghen op Abcoude ende van daer voirts
t’ Vutrecht op Vredenborch daer zij bij
vonisse ‘s hoefs van Vuytrecht gegeesselt
ende vuyten lande van Vuytrecht
gebannen zijn ende alsoe die voirschreven twee
gevangens geen goet mit allen bij hen en
hadden stelt dese gecommitteerde voer ontvanck hier Niet.

Ander ontfanck van delinquanten
bij desen gecoiteerden geaprehendeert
daer geen justicie aen geschiet is.

De voerschreven gecoiteerde heeft noch achter
volgende die voirschr. placcaten inde perdemerct
van Apcoude geapprehendeert drye
rebouwen ende leechgangers Gerrit
Willem Gijsen geboren van Henschoten in
Vlaenderen Symon Michielszn. Van Wiert
ende Gerrit Dircxzn. Van Almeloe alias
pockige Gerrit die welcke hij op Vredenborch
brocht ende zijn bijen hove van Vutrecht

ongecorrigeert vander gevenckenisse Blz. III.
ontslagen. Alsoe dese gevangens geen
goet bij hen en hadde gelt dese
gecoiteerde voer ontfanck hier Niet.

Ander ontfanck van dootslaghen
geschiet binnen tijde deser rekeninghe.
Binnen tijde deser rekeninghe en zijn
in den maerschalckampte voirschr. geen
dootslaghen geschiet dan tot Hermelen
heeft zich een kint versuymt ende is doir
d’ ijs int water gebroken ende verdroncken
gemerckt d’ onnoselheijt en is hier af niet
ontfangen. Ergo hier Niet.

Ander onfanck van composicien Blz. III verso.
der boeten ende bruecken inden voirschreven
maerschalck ampte gevallen bij tijt
deser rekeningh.
Van Peter Bouwenszn. woenende tot .
Cockengen die t’ ander tijde gecomposteert
heeft mitten voirschr. wijlen Henrick
van Harnixma om XXX Lb. dan tijt
van betalinghe overeen gecomen zijnde
vierteech vanen hout van Vutrecht
provisie ende mitsdien die saeck
gebrocht in hangende proces d’ welck
noch ongedicideert was. Blijckende bij
wijlen des maerschalcks eerste ende
alle andere naevolgende rekeninghe
ende alsoe ter canse vander voirschr.
saeck hoe langer hoe meer costen
gedaen worden ende die selve noch
in twijfelinge van victorie was
heeft de gecoiteerde bij advijse vanen
Advocaet ende Procureur inder saeck
bij composicie ontfanghen XIIII Lb.

Van Wouter Symonszn, woenende in Hollant
t ’ Ouwerkerck die om seker schulden

bij eenen Claes Cuper Schout in Proostije Blz.IIII.
van Sinte Pieters Gerechte t ’ Abcoude aldaer
gearresteert ende beset wesende boven
besatinge vuyt het gerecht gegaen
was sonder ’t Gerecht te voldoene heeft
ter canse voirschreven oick mit wijlen den
maerschalck gecomposteert gehat om
vijftich ponen te betalen op seker termijnen
Die welcke omme gecomen zijnde heeft
hij den Hove van Vuytrecht te kennen
gegeven mit dreijgementen van gevenckenis
ende anders sonder saeck daer toe gebracht
te zijnde ende op sulcx te kennen geven
vanen voirschreven Hove vercregen mandement
penael dat mit sulcx voirden hove
van Vuytrecht proces geresen is ende
noch in decijs hancht blijckende bij
wijlen des maerschalck eerste en alle
anderen navolgende rekeningh dese gecoiteerde
beduchtende ’t selve te verliesen oick
datter hoe langer hoe meer costen om
gedaen worden. Oick al hadden men ‘t
al bij sentencie van den voirschreven hove
laten termineren soe en mocht men
vanen voirschreven Wouter Symonszn. niet meer
gewonnen hebben dan een hoech boete
van acht ponden. Daer omhier bij composicie ontfanghen VI Lb.

Van Joris Aertszn. tot Bruekelen die

mitten gecoitteerden gecomposeert Blz. IIII verso.
heeft vuyt saken hij tot Brueckelen ten
huyse van Peter Dircxzn. seker gewelt
bij nachte gedaen hadde aen seker vreemde
coopluyden die daer ter herberghe
gecomen waren bij composicie soe
hij ter canse voirschreven sugityf was.
Ontfanghen VI Lb. X sc.

Van Jan Gijsbertszn. t’ Abcoude die
vuyt saken hij buyten ’t huys staende mit
eenen voetboghe ten huyse weerts in
onder gelagh volcks geschoten hadde
bij composicie mit desen gecoiteerden
gemaeckt Ontfanghen XII Lb.

Willem Heinricxzn. Tot Secfelt heeft
gecomposeert vuyt sacken hij seker penninghen
daer hij bijen gerechte van Vreelant inne
gecondemneert was te betalen op seker tijt
aen handen van wijlen Heijnrick van
Harnixma opt verbueren van vijftich
carolus gulden d’welck hij niet gedaen

en hadde. Om die voirschreven peyne tot Blz. V.
moderatie van goede mannen om XII Lb.
die hij op seker termijn behoefde te betalen
Den termijn geexpireert zijnde heeft
dese gecoitteerde den selve voer die
voirschreven somme doen executeren waer
tegens hem die voirschreven Willem Heinricxzn.
exposeerde soe datter tusschen desen
gecommitteerden ende de voirschreven Willem
Heinricxzn. Noch ter canse voir proces
in decijs hancht voir den hove van Vuytrecht
dat dese gecoiteerde hier af geen
ontfanck gehat en hoeft Ergo hier Niet

Rest van dese composiciet t’ ontfanghen XII Lb.
Van Anthoenis Aertszn. Vinck in den
Oestveen vuyt saken hij boven betalinghe
inde Loesdrecht ende sonder ’t gerecht
te voldoen vuyten gerechte gegaen
was ende datter aen verbuert een hoech
boete van acht ponen bij composicie. Ontfanghen II Lb. VIII sc.
Van Claes Corneliszn. Tot Camerijck

Die vervallen wesende in seker peijne Blz. V Verso.
van vijftich ponden van seker compromis
d’ welck daer op verpeent was ende
bijen voirscr. Cornelis Claeszn. niet geachtervolcht
waeren. Dese gecoiteerde den selven
hadden doen roepen voirden gerechte
van Vrelant. Onfanghen V Lb. XV sc.

Van Aert Adriaenszn. Inden Oestveen
die mit desen gecommitteerden gecomposeert
heeft vuyt saken hij den gerecht bode
van den Oestveen int exerceren zijns
Officinnis mit steenen geworpen heeft Ontfanghen V Lb.

Van Egbert Toets tot Brueckelen
die mit desen gecoiteerden heeft
gecomposeert vuyt saken hij boven
besatinghe te Maerssen wech
gegaen was om twintich scell.
Daer omme hier die selve XX Sc.
Cornelis Peter Martenszn. woenende
aen ’t Geijn in Hollant heeft mit desen
gecoiteerden gecomposeert vuyt saken
hij eertijts inde Abcoude merct boven
vrede gevochten hadde. Om II Lb. X Sc.
Stelt die gecoiteerde hier voir ontfanghen Die selve II Lb. X Sc.
Van Egbert Claeszn. in Denemarcken
die bij slijtinghe van die vande gerechte
gecondemneert is te betalen XI Lb. vuyt
saken hij seker zijn afgepande peerden
sonder forme van rechte vuyt Denemarcken
verbracht hadde in ander jurisdictie
daer die vanden gerechte voirschreven geen
macht en hadde. Ontfanghen die selve XI Lb.

Van Franck Fredericxzn. tot Loenen die
vuyt saken hij eenen Jan Diercxzn.
woenende tot Loenersloet tot Loenengerecht
in Hollant beset hadde een schult

contrarie d’ ordonnantie ende daer om Blz. VI verso.
verbuert thien ponden bij composicie Ontfanghen V Lb.
Van Bruyn Reyerszn t’ Abcoude woenende
aen die Baembrugge die vuyt saken
hij eenen Willem Aelbertszn. huys tot
Amsterdam buyten den lande van Vuytrecht
van schulden beset hadde ende daer omme
volgende d’ ordonnantie verbuert thien ponen
bij condemnancie die scepenen van
Vrelant. Ontfanghen die selve X Lb.

Vanden selve die wijlen den maerschalck
Harnicxma gevangen ende geaprehendeert
hebbende eenen Claes Corneliszn. van
Camerijeck tot zijnen huyse ontweldicht
ende af handich gemaeckt hadde ter
canse van welcker ontweldinghe

questie ende proces geresen is tusschen Blz. VII.
desen gecommitteerden ende voirschreven
Bruyn Reijerszn. Ende worden ten beiden
tijden vele certificatien overgelevert ten
laesten worde die saeck aen goede
luyden gesubmitteert in welcker
submissie bij allegeerde ende oick genoech
bewees de Key.ma.t vele diensten
gedaen te hebben int verwaren vanen
huyse van Abcoude op veel diversche
stonden als die maerschalck mit zijn
dienaers mit affairen vande Key.ma.t
vuyt was sulcx dat hij aen de Key. ma.t
merckelijcke schult bekende ende worde
die selve schult jegens die bruecke die
hij doende het voirschrevene bruyckt mocht
hebben tegens mecandere compenseert
stelt daeromme dese gecoiteerde voirnoemt ontfanck hier Niet.

Van Claes Corneliszn. Tot Camerijck
vuyt saken hij die Schoutinne van die
Mijsijde te Camerijck overgseijt hadde
ende met bewijsen en cost dat zij
toeneren cost bij composicien hier Ontfanghen XIII Lb. XIII sc.


Vanen selve noch ontfanghen vuyt Blz. VII Verso.
saken hij een pander ’s Hoefs van vuytrecht
op een peen van ses gouden gulen beloeft
hadde vuyt die ghijselinghe mee te gaen
d’ welck hij daer en boven dede bij composicien Ontfanghen II Lb.

Reijer Claeszn. Molenaer tot Zuylen heeft
metten gecommitteerden gecomposeert vuyt
saken hij eenen quaden eet gesworen hadde
om acht ponden. Alsoe de procureurs generael
vanen hove van vuytrecht belet heeft
dat men die voirschreven somme niet ontfanghen
en mach hoewel nochtans dat die
voirschreven molenaer noch ongecorrigeert
blijft. Stelt dese gecommitteerde voir ontfanck hier Niet

Van Claes Claeszn. tot Cockengen die bij
wijlen den maerschalck Harnicxma

gecauseert is geweest van Jurie ende Blz. VIII.
menedichtijt voirden gerechte van Vrelant
welcke saeck overmits doir overlijden vanen
maerschalck voirnoemt heeft dese gecoiteerde
soe langhe voer den voirsschreven gerechte versocht
dat die voirschreven Claes Claeszn. vellich wort
gewesen ende dat die maerschalck ende
rechten aenspraeck ende conclusie
opten voirschr. Claes Claeszn. gedaen hadde
ende die voirschr. Claes Claeszn. een onrecht
antwoert ende al ter dese gecommitteerde
mochte comen die sentencie ter exencie
te stellen heeft Claes Claeszn. voirschr.
vanen hove van Vuytrecht op zijn frivoel
ende onduechdelijck te kennen gegeven
geimpetreert ende verworven tegens
desen gecoitteerden provisie in cas d’appel
soe dat mit sulcx die saeck voirschr.
in proces gecomen is voir den voirschr.
hove d’ welck noch hangt ongedecideert
ende is mitsdien d’execucie van der
voirschr. sentencie geimpedieert ergo hier Niet.

Peter Pauwelszn. woenende t’ Achthoven
int lant van Montfoort is insgelijcx
bij wijlen den maerschalck gecauseert
geweest voerden voirschr. gerechte van
Vrelant om seker gewelden bij hem aen Blz. VIII Verso.
eenen Ernst van Boyen tot Jutfais gedaen
boven vrede van clockeslach alsoe deser
saeck int overlijden vanen maerschalck
noch niet geextemiteert en was heeft
dese gecommitteerde meijnende daer aen
te hebben een seker actie die selve
soe langhe vervolcht datter bij den voirschr.
gerecht gewesten wort sentencie tot
achter deel van dese gecoiteerden
waer van hij als wesende groffelijck
beswaert bij Raet ende advys van zijne
procureur ende advocaat aen den Hove van
Vutrecht versocht heeft provicie ende
verworven een mandement in cas
d’appel soe dat dair om voirden hove
voerschr. noch proces judecijn hangt Ergo hier Niet

Gijbert Jan Romerszn t’ Abcoude so
insgelijcx bij wijlen den maerschalck
Harnixma gecauseert geweest voirden
voerschr. gerechte van Vrelant om ’t derden
deel van een pene van hondert gouden
realen daer inne hij Hr. bij seker compromis
verpeent hadde seker arbitrage ’t achtervolgen
vervallen was welcke voirschr. actie vermits
d’overlijden vanen voirschr. maerschalck
dese gecoiteerde soe lange vervolcht Blz. IX.
heeft dat die voirschr. Ghijsbert Jan
Roemerszn bijen voirschr. gerechte gecomen
ende vellich gewesen wordt ende alsoe
die selve onlancx daer naer deser werelt
overleet ende men bevonden heeft na
zijnen voirschr. overlijden dat hij maerschalck
dan goets achtergelaten heeft
dese gecommitteerde tot het derde deel
der voirschr. pene niet sullen geraken
Stelt daerom voir ontfanck hier Niet.

Ghijsbert Peterson backer tot Brueckelen
is bij desen gecommitteerden voirden gerechte
voerschr. gecauseert geweest van par jurie
ende menedicheijt wairom dese gecoiteerde
lange voerden voirschr. gerechte proces
gesustineert heeft soe dat die voerschr.
Ghijsbert Peterson bij tusschen spreken
van goede mannen in submissie ontfanghe
is ende is die saeck geexemitteert tot
arbitrage van Mr. Jan Philpszn. ende
Jan soe procureurs van den Hove van
Vuytrecht dan wat vervolch dese
voerschr. gecommitteerde aen den voerschr.
arbiters gedaen heeft en aen dair af tot
geenen eijnde geraken. Stelt daerom voir ontfanck hier Niet.

Herman Jacobszn. tot Outhuysen is insgelijcx Blz. IX Verso.
bijden saligen maerschalck gecauseert
geweest omdat hij staende mit eenen
……….staat niets ingevuld…………. voerden gerechte van die
Langhe ende Ruyghe Weijde onder recht
voir die volle banck slaen woude ter
oersake vanen voirschr. recht vorderinghe
waer inne soe verre voerden gerechte
van ’t Vrelant voirschr. geprocedeert is
geweest dat parthijen aen beijde zijden
hoir scriften ende minimenten onder den
voirschr. Hove gelijt hebbende geconcludeert
is in rechte ende midtlertijt ter die
sentencie geprovanceert mocht worden
is die voirschr. maerschalck gestorven dan
heeft hij om vander voirschr. saeck te
verantwoorden die weduwe mitten
soene vanen voirschr. Herman doen roepen
om der rementen van den processe aen
te nemen voerden gerechte van Vrelant
alwaer zij geabsolueert worden
overmits den eijsch vanen voirschr. maerschalck
generael was ende zij inde plaets van den
voirschr. Herman niet en behoirden gecorrigeert
te worden Ergo hier Niet.

Ander onfanck van exessen Blz. X.
wesende mixti fiori
Anna Gerrits dochter tot secvelt heeft
mit desen gecommitteerden gecompoteert
Vuyt saken zij twee mans getrout
hadde Om vijffthien ponden dese
gecommitteerde willende die voirschr. somme
executeren off innen is het selve
bijen procureur generael van den hove van
Vuytrecht geinterdiceert ende belet
soe dat hij vander voirschr. somme gheen
ontfanck gehat heeft Ergo hier Niet.

Ander ontfanck van boeten ende bruecken Blz. X Verso.
gevallen in tijde deser rekeninghe optie
dijck ende waterschouwe
Eerst boeten inde gerechte van Sinte
Peters Proostije t’ Abcoude.

Vanen gheenen die Stockelaersbrugge
liggende tusschen Abcoude ende Ouwerkerck
behoiren te maken die bijen Riddermannen
beboet was van dat die selve niet
gemaeckt en was als het behoirt ende
gecondemneert den selven in die boeten
volgende ’t placcaet dan is bijen Schout
van Proostije verclaert dat die stede

van Amsterdam die selve brugge behoirt
te maken ende alsoe men die selve soe
het is buyten die jurisdictie van Vuytrecht
niet executeren en mach stelt dese
gecommitteerde voir ontfanck hier Niet.

Van Jacob Thijmanszn. die bijen Riddermannen

gecondemneert was een quaetslach Blz. XI.
in zijnen dijck bevonden in acht ponden
bij composicie ontfangen II Lb.

Van Daen Martenszn die oick bijen
Riddermannen gecondemneert was in
acht ponden om quade slaghen in
zijnen dijck bevonden bij composici ontfanghen IIII Lb.

Van Egbert Jacobszn van een huel
liggende in zijnen dijck dairom hij
bijen riddermannen gecondemneert was in
acht ponden dan alsoe ter oirsake van
dese ende dier gelijcke boeten questie
tusschen wijlen den maerschalck Harnixma
ende den buyren van Abcoude voirden
Hove van Vutrecht geresen is soe dan
bijen voirschr. Hove verclaert is geweest
dat die maerschalck vanden huelen
zijlen ende pompen geen bruecken oft
boeten sal moegen innemen dan sal dair

mede supercederen ter tijt toe dat parthijen Blz. XI Verso.
die daer geinteresseert souden moegten
werden clachtich vallen ende anders
bijen Hove voirschr. geapponteert soude
wesen blijkende bij daete vande voirschr.
Hove hier bij gevoecht Ergo hier Niet

Van Screvel Gijsbertszn die om een
pomp liggende in zijnen dijck bijen
Riddermannen gecondemneert was in
acht ponden dan om gelijke redene
hier int naeste voirgaende artickel
verhaelt Ontfanghen hier Niet.

Noch onrfanck van Schouwboeten
gevallen in keij.mat.s t’ Abcoude.
Van Jan Dierick Coppenszn mit zijn

consorten van dat zij een zijl off pompe Blz. XII.
inden dijck liggende niet opgenomen
en hadde ende daerom bijen Riddermannen
gecondemneeert in acht ponden om
gelijke redenen als inden twee voergaende
artickelen Ontfanghen Niet.

Jan Claes Heinricxzn. Bouwen Heinricxzn.
ende Jan Bruyn Aertszn. Die beboet zijn
van een huel dat zij t’samen hebben
liggende inde dijck Om gelijcke
redenen als voir. Ontfanghen Niet

Van Bouwen voirnoemt mit Claes voirschr. die
oick beboet waren om een huel liggende
doir den dijck Om redenen als voir ontfanghen Niet.

Van Jacob Bruyn Aertszn. die beboet
was om twee huelen d’ een mit een
perden moelen ende d’ ander sonder
perden moelen Om gelijke redenen als voir ontfanghen Item.

Van Egbert Janszn. mit zijn consorten
die oick beboet waren van een huel
liggende doer hoeren dijck om redenen als voir ontfanghen Item.

Van Jan Bruyn Aertszn. die bijen Riddermannen
gecondemneert was om quade slaghen
in sijnen dijck bevonden in acht ponen
bij composicie Ontfanghen III Lb. X sc.

Van Jacob Garsten ende Jan Diericxzn.
die beboet waren van een zijl

doir hoiren dijck bevonden Om gelijke Blz.XIII.
redene als boven Ontfanghen Niet.

Van Neel Peter Heijenen die beboet
was om een zijl als boven
Om redenen voirschr. Ontfanghen Niet.

Van Willem Aelbertszn. Heus die oick
beboet was van een zijl als boven ende
om redenen voirschr. Ontfanghen Item.

Van Jan Willemszn die insgelijcx beboet
was om een huel liggende doer zijnen
dijck ende om redenen voirschr Ontfanghen item.


De volgende bladzijde’s gaan verder met ongeveer de zelfde inhoud als voorschreven maar bevatten niets bijzonders en worden derhalve overgeslagen.

Noch ontfanck van schouboeten Blz.XVI.
gevallen in Keij.mat.s Gerechte t’ Abcoude.

Van Heinrick Gerritszn. die bijen Riddermannen
vonisse beboet is om dat hij die opgaende
boomen voer zijn hennep thuynen hangend
niet afgehouwen en hadde tot veel
diversche plaetzen over ’t water dan alsoe
ter canse van den voirschr boomen staende
voer hennipthuynen tusschen den
voirschr. wijlen Harnixma ende den
buyren van Abcoude voirden Hove van
vutrecht questie geresen is soe

dat bijen Hove daer op geappointeert Blz. XVI Verso.
wort dat die maerschalck mitten
boomen staende voir hennepthuynen
dispenseren soude ter tijt toe dat den
hennep daer van geteelt ende gepluct
soude sijn blijkende bij seker arte daer
af bijen Hove voirschr. gemaeckt Oick
alsoe die voirschr. Henrick Gerritszn.
eerst gansch na dat den hennep gepluct
was zijn boomen afgehouwen heeft en
heeft desen gecommitteerde volgende
der voirschr. acte van den selven geen boete
moegen vorderen Ergo hier Niet.

Van Jan Aert Heinricxzn. die oick beboet
was om zijnen boomen staende voir zijne
hennep thuyn ende hangende over ’t water
om redenen inden naesten voirgaende
verhaaelt Onrfanghen Niet.

Van Cosmas Joestenszn. die oick om gelijcke
saeck beboet was ontfanghen om redenen voirschr. Niet.

Van Aert Bruyn Aertszn. die oick als
boven beboet was Ontfanghen om
redenen voirschreven Item.

Van Aert Heinrick Jan Diericxzn. die
oick als boven beboet was
ontfanghen om redenen Item.

Van Aert Heinrick Aert Wouterszn. die
oick als boven beboet was ende
om redenen voirschreven Ontfanghen Item

Van Gerrit Herbertszn. die oick als boven
beboet was bij composicie ontfanghen
vijfentwintich scell. omdat hij die
boomen eerst gansch nadat den hennep
gepluct ende geteelt was niet af-
gehouwen en had. Ergo hier die selve XXV sc.


Van Leijtgen Jan Roelofszn. weduwe Blz. XVII Verso.
die oick als boven beboet was om
redenen in voirgaende articulen verhaelt
Ontfanghen Niet.

Van Aert Heinrick Jan Diericxzn. en om gelijke
redenen als boven beboet was ontfanghen
volgende die voirschr. acte Niet.

Van Heinrick Jacob Heijnen, Peter claeszn. Blz.XVIII.
ende Jan Janszn. koekelaer die als boven
beboet waren Ontfanghen volgens
die voirschr acte Niet.

Van Melis Herbertszn. die oick als boven
beboet was alsoe hij zijn boomen eerst
gansch nadat hij zijnen hennep
geteelt ende gepluct hadde niet afgehouwen
en hadde bij composicie ontfanghen XXV scell.

Vanen selven die om gelijke saeck noch
beboet was dan alsoe hij certifficatie
gelevert heeft dese ende die voirgaende
boete te wesen op eenen eijghen en
heeft dese gecommitteerde daer niet
af ontfanghen Ergo hier Niet.

Van Pons Jacobszn. die insgelijcx als
boven beboet was voer zijnen hennip

thuyn overmits hij zijn boomen volgens Blz. XVIII Verso.
d’ acte niet afgehouwen en hadde
eerst gansch nadat den hennep geteelt
was bij composicie Ontfanghen Niet.

Van Jan Gerritszn. tot Baembrugge
die als boven beboet was alsoe hij
achtervolgends d’ acte zijn boomen
goets tijts afgehouwen heeft Ontfanghen Niet.

Van Jacob Garsten die oick als boven
beboet was volgens die voirschr. acte
Ontfanghen Niet.

Inder voirschreven apprehencie assisteerden ende Blz.XXXVII.
sulcx doende elck oick vaceerden
eenen dach tot VI sc. elck betaelt XVI sc.

Peter van Holbeke Capiteijn opten
Huyse van Abcoude ende voorschr. drye
gevangene in zijne cost op Abcoude
onderhouden heeft zedert den tweede
Septembris totten IIIIen der selver maent
incluys d’welck maect den tijt van
drye daghen tot II scell. VI penn. daechs te sijn
betaelt XXII scell. VI penn.

Den voerschr. gecommitteerden die om die voirschr.
drye gevanghens van Abcoude tot Vutrecht
gebrocht ende op Vredenborgh gevaeren
gevenckelijck gelevert te hebben gevaeren

Ander ontfanck van boeten ende Blz. XXXVI.
broeken gevallen inde perdemerckt
t’Abcoude.
Alsoe in die voirschreven perdemerckt geen
excessen gevallen zijn daer dese
gecommitteerde ontfanck af gehat
heeft. Stelt hier Niet.

Vuytgavengedaen bijden voirschreven Goisen Blz. XXXVIII.
van Ameronghen tijde deser rekeninghe
soe van den pensionnaris wesende opte
Huyse van Abcoude costen ende vacacien
van seker gevangens t’onderhouden ende
t’apprehenderen ende andere costen ende
vacatien bijde voirschreven gecoiteerde ende
zijn dienaers gedaen elck op zijn
article geverriffieert ende geexhibeert
als ’t behoirt in ponden, scellingen, penningen
van XL grooten.

Eerst pensionnaris.
Alsoe desen gecoiteerden allenlijck
bevolen ende gecoiteert is geweest
d’exercicie ende administracie vanen
voirschreven maerschalck ampte ende eenen
anderen te weten Peter van Holbeke
die bewaernisse van den Huyse van Abcoude
Soe dat sich deze gecommitteerde
die voirschreven Huyse niet ondervonden heeft.
Stelt hier voor vuytgeven Niet.

Ander vuytgeven ende oncosten gedaen Blz. XXXVIII verso.
bij desen gecoiteerden int apprehenderen
van diversche gevangen.

Dese gecommitteerden die achtervolgende
seker commissie hem bijen Hove van Vuytrecht
verleent ende daer den lesten Augusti
@o XVc XL hem getransporteert heeft
van Vuytrecht tot Abcoude mit mijn Heer
Mr. Gerrit Remoy gecommitteert doer
d’overlijden van den lant Rentmr. van
Vuytrecht den tol inden pirtmerct van
Abcoude t’ ontfanghen om den voirschreven Mr.
Gerrit te assisteren ende den deliquenten
off misdadighen te corrigeren als men
sulcx van outs gewoenlijck was te doen
placcate geaprehendeert heeft drye
vagabonden oft rebouwen mit namen
Willem Ghijsen van Honscoten geboren,
alwaer hij achtervolgende Key.e Ma.t

Sijmen Michoelszn. van Wiert ende
Gerrit Diericxzn. van Almelo alias
potige Gerrit waer van hier voir inden
ontfanck fo. III mencie gemaeckt is
welck doende hij vaceerde sedert
den lesten Augusty totten derden
die selver maent incluys @o XL d’welck
maeckt den tijt van vier daghen tot
XXIIII sc. daechs. Compt II Lb. XVI sc.

Inder voirschreven apprehencie assisteerden ende Blz. XXXIX.
sulcx doende elck oick vaceerden
eenen dach tot VI Sc. elck. Betaelt XVI Sc.

Peter van Holbeke Capiteijn opten
Huyse van Abcoude die de voirschreven drye
gevangens in zijnen cost op Abcoude
onderhouden heeft zedert den tweede
septembris totten IIIIen der selver maent
incluys d’ welck maect den tijt van
drye daghen tot II Sc. V Penn. ’s daechs t’ sijn betaelt XXII Sc. V Penn.

Den voirschreven gecommitteerden die om die voirschreven
drye gevanghens van Abcoude tot Vuytrecht
gebrocht ende op Vredenborch aldaer
geveckelijck gelevert te hebben gevaceert
heeft twee daghen ’s daechs als voir compt II Lb. VIII Sc.

Drye dienaers die de gecommitteerde

van Abcoude tot zijn assistenten mit hem Blz. XXXIX Verso.
nam, die vaceerden reijsens merrens
ende wederom kerens zedert den IIIIen
septembris totten VIen der selver maent
de welck maect beijde die daghen inclus
den tijt van drye daghen tot VI Sc. elck
’s daechs als voir Compt XXXVI Sc.

Voir schuyten huyr ende teringhe mitten
voirschreven gevanghens onder wegen betaelt II Lb

Den voirschr gecommitteerden die
achtervolgend zijn voirschr. commissie
ende oick sonderlijck bevel van den
Raidt van Vutrecht, hen van Vutrecht
getransporteerd heeft inde kermis
t Abcoude wesende noch inde vrijheijt
vande pirdemerct van te verhulden
ondaden ende delicten die aldaer overmits
doodt van den maerschalck souden hebben
moegen geschien ende rebouwen
die sich dair in groote menichte
vergaerderden te storen alwaer hij
apprehendeerde vier rebouwen mit

namen Thoenis van Schelborch Jan Blz. XL.
Janszn. geboren vanden Oudenbosch
ende Goisen van Gorsselen waer van
hier voer inden ontfanck fol. II mensie
gemaeckt es die bij sentencie van den
Hove van Vuytrecht gegeeselt ende
gebannen zijn blijckende bij die actums
vande voerschr. sentencien fol. voerschr. overgeleijt
ende eenen Claes Claeszn. van Amstredam
die bij den Hove voerscr. geabsolveert
word welcx doende hij vaceerde
zedert den Xien septembris totten Xven
der selver maent d welck maeckt den
tijt van vijff daghen ‘sdaechs als voer Compt III Lb. XII Scell.

Den voerschreven Peter van Holbeke die den Blz. XLI.
voerschreven Claes Claeszn. van Amsterdam in
zijnen cost gevanghen wesende onder-
houden heeft zedert den voerschreven XIIen
septembris totten XIIIen der selver
maent overmits die voerschreven gevanghen
hen volgens certifficatie van Amsterdam
te leveren van zijn onschult d’ welck
maeckt beijde die daghen inclus den
tijt van XII daghen tot II Sc. en V penn. samen
als voir betaelt XXX penn.

Den voerschreven gecommitteerde die alsoe
die voerschreven Claes Claeszn. op Abcoude
gevanghen geen certificatie van zijn
onschult en leverde hem van Vuytrecht
getransportert heeft tot Abcoude om
den selven gevanghen te halen ende
gevenckelijck op Vredenborch te brenghen
als hij deede welck doende hij gevaceerd
als voir compt XLIII sc.

Twee des procureurs dienaers die de
gecoiteerden tot assistenten mit hen nam
om den voerschreven gevanghens te halen die
oick vaceerden drye daghen tot VI penn. elck
‘sdaechs XXIIII Sc.

Voer vracht ende teringhe mitten Blz. XLI verso.
gevanghens onder wegen betaelt XXX penn.

Den VIIen Januarij heeft Dierick vanen
Horst mit zijn dienaers ende assistenten
van huysluyden binnen den dorpe vanen
Horst geapprehendeert twee rebouwen
Gerrit Heinrick Heinrickszn. geboren
vuyten Briele ende d’ander Heinrick
Janszn. van Amsterdam die bij sententie
van den Hove van Vuytrecht gecondemneert
worden gegeesselt ende gebannen
te zijn waer van hier voren fo. II
mencie gemaeckt is inden ontfanck
betaelt eenen bod die ’t selve aen den
huyse van Abcoude signisseerd.

Den huysluyden mit Dierick vanen
Horst dienaers voer hoer appredentien
aen een thonne biers betaelt XX penn.

Drye dienaers die om die voerschreven gevanghens Blz. XLII.
van Abcoude tot Overmeer gehaelt ende
t’ Abcoude gebrocht te hebben gevaceert
hebben eenen dach ‘s daechs elck alvoer betaelt XVIII penn.

Noch eenen der voerschreven dienaers die om
van Abcoude gecomen te zijn tot Vuytrecht
ende dese geadverteert te hebben
vander apprehencie van den voerschreven
gevanghens gevaceert heeft drye
daghen tot VI penn. als voer ’s daechs XII sc.

Dese gecoiteerde die om van Vuytrecht
gereijst te zijn t’ Abcoude ende die
voerschreven gevanghens aldaer gehaelt ende
gevenckelijck op Vredenhorst gebrocht,
gevaceert heeft den tijt van drye daghen
’s daechs als voer Compt XLVIII Sc.

Drye der procureurs dienaers die dese

gecoiteerde tot assistentie mit hem Blz. XLII verso.
nam van die voerschreven gevanghens te halen
ende op Vredenburch te brenghen
vaceerden als boven drye daghen
’s daechs als voir betaelt XXXVI sc.
Voir vracht ende teringhe mitten
voerschreven gevanghens onder wegen II Lb.

Den voerschreven Peter van Holbeke
Capiteijn op Abcoude betaelt om
die voerschreven gevanghens op Abcoude in
zijnen cost onderhouden te hebben
zedert den voerschreven VIIen January totten
Xien der selver maent d’welck
maeckt den tijt van vijf daghen
tot II Sc. VII penn. betaelt XXV Sc.

Den voirschreven gecommitteerde die hem vuyt

bevel ‘s Hoefs van Vuytrecht getransporteerd Blz. XLIII
heeft tot Loenen, Vrelant ende Overmeer
mit Nichtevecht om informaetie van den
voirschreven gevanghens te halen die hij onder
den voirschreven Hove bracht ende dair voir vaceerd
zedert den XIXen Januarij totten XXIen
der selver maent d’welck maeckt beijde
die daghen incluys den tijt van vier
daghen ’s daechs als voer Compt IIII Lb. XVI Sc.

Walraven Le Reinier Clerck van wijlen
den maerschalck Harnixma die oick
mitten gecoitteerden om die voerschreven informaetie
te halen ende scrynen den tijt
van vier daghen ’s daechs tot XII Sc. betaelt Neyt.

Gecommitteerden zijn vacatien gepasseert wedden bijer
XXIIII stuvers ist dair op hij d’ informaetie behout
den clerck te Loenen om den slagen.

Somme van oncosten gedaen int
apprehenderen van enige delinquenten.
Ander vuytgeven ende oncosten
gedaen ter canse van dootslaghen.

Dese gecoitteerde die vuyt saeck datter
voerden Hove van Vuytrecht questye hinck
tusschen wijlen den maerschalck ende
Adriaen Claeszn. die nedergeslaghen
hadde int Gerecht van Zuylen, IJsbrant
Willemszn.die welcke ter canse van
die boete van LXXX Lb. mitten schout
van Vuytrecht gecomposeert hadde hem
gevonden heeft tot Zuylen om informaetie
van ’t feijt te nemen oft den selven
nederslagh geschiet is inden maerschalck
ampte oft inder stat vrijheijt welcx
doende hij vaceerd eenen dach compt
hem als voer .s daechs XXIII sc.

Den schout mitten schepenen van Zuylen Blz. XLIIII.
om over d’informaetie gestaen te hebben
van hoer leges ende segelen vanen
schout t’ somme XX sc.

Den voerschreven Walraven Le Renier die
hem ter oirsacke vanen gecommitteerden
van Vuytrecht getransporteerd heeft
tot Hermelen aldaer een kint doer d’ijs
gebroken wesende verdroncken was
waer van hier voer inden Ontfamck fo.
III memorie gemaeckt es om informaetie
van ’t voerschreven ongeluck te halen die sulcx
doende vaceerde den tijt van twee
daghen ’s daechs als voer betaelt XXIIII sc. Compt III Lb. III Sc.

Ander vuytgaven ende oncosten van
vacatien bij desen casseerden vuyt bevel
mijnre Heeren vanen Raedt t’ Vuytrecht gedaen.

Walraven Le Renier die vuyt bevel Blz. XLIIII Verso.
van mijn Heeren vanden Raedt t’ Vuytrecht
hem overmits die kranckheijt van desen
gecommitteerden hem gevonden heeft ten
huyse vanen mijnen Heere den President
alwaer mijn Heer Mr. Gerraect Renvoy
die schoutampten vanden nederquartier
verpachted welcx doende hij vaceerd
twee daghen ’s daechs als voer betaelt XXIIII Sc.

Desen gecoitteerden die vuyt beveel als
boven hem van Vuytrecht getransporteert
heeft t’ Abcoude mitte tegenwoordige
maerschalck Coenraedt van Diepholt
ende den selve gelevert inventaris
van allen den meubelen, goeden opten
Huyse van Abcoude wesende, ende Key.e
Ma.t toe behoerende ende gestelt in
possessie vanen Castelein Scepe van
Abcoude welcx doende hij vaceerdden tijt van
vier daechen ’s daechs alsvoir. Compt III Lb. XII Sc.

Den voirschr. saligher maerschalck die procederende tegen den Blz. LI.
voirschr. Herman Jacobszn. naer forme ende stijle van den
gerechte van Vrelant hem van Apcoude tot elf verscheijden
reijsen tot Vrelant gevonden heeft te weten den XXIIen
januarij, den derden marty, den XVIen marty, den XIIIen aprillis,
den XXIIIen junij, den VIIen july ende den XXIen julij @o. XVc XL.
Blijckende bij extract vuyt scepenregier hier bij gebrocht
de welck maeckt den tijt van elf daechen. dan alsoe opten
IIIen ende XVIen marty voirschr. die saeck van Claes Claeszn.
mede dienende den XXVIen maij ende den IXen juny voirschr.
die saeck van Peter Pauwelszn. voirn. sulcx dat van den
vacatien van die daghen gerekent es ende dat dese saeck
voirschr. opten Xien maij, den XXIIIen juny, den VIIen ende
XXIen july in state bij beijden rechten gestelt word
sonder rechtelicke kennis te houden en brengt
samen hier geen vacacien meer ter rekeninghe
dan den XXIIen January den XIIIen ende XXVIIen aprillis
voirschr. d’welck maeckt drye daghen ‘s dachs als
voir compt XXXVI Scell.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 75