1601 - Memori-bouck voor Peter Laurensoon van Ravesteijn en Vervolcht, bij zijnen soon Antonis van Ravesteijn.

Specificatie vande wapenen
ende huysraet bevonden opt
huys tot Abcou opten 1en
november 1601. de welcke
bij joncker Gijsbert van
hardenbrouck overgelevert
sijn aen Joncker Gerart
van rijsenborch jegenwoordich
maerschalck vant neder-
quartier slants van Utrecht
soe hier naer volcht, –

Inden eersten XVIII haecken mit layen
Noch XXXV haecken sonder layen
Noch X oude hellebaerden
Noch II slachsweerden
Noch II muerboren
Noch I ijsere spit
Noch XIII harnassen
Noch IX stormhoeden
Noch III lopen van karbijns
Noch I ring pansier
Noch een grijper om mede te vangen

Twee herpannen mit een staeckijser
Een halve ijsere slang mit een bas
ende vijff camers, daer toe LXXXIII kloten
soe cleijn als groot mit vijff kettings
mit scherp.
Noch III voetboeyen mit een ketting
Noch II paer hantboeyen mit kettings
Noch III paer cluysters mit bouten
Noch een ijsere tange
Noch III ijsere hangsloten die jaerlicx
opte peerdemerckt aende draybomen
geemployeert worden
Noch een metael koerhoorn
Noch een haelboom inde keucken
noch een urwerck hangende inde sael
noch een oude vuijre kist die genoechsaem
vergaen is
Noch een brouw ketel, een wercuyp, een
geijlcuyp, een koelvath, vier geuten
mit twee roerders. –


Het Utrechts Archief Toegang 233 Inv.nr. 592