1528 - Commissie Anthoenis van Mynen.
Commissie anthoenis van mynen gegeven
by provisie vanen casteleynscap
rentampt ende Bailliuscap van abcoude.


Wy Anthonis van lalaing grave van hoochstraeten heere van
montingen, van culenburch, borsselen etc. Ridder vanden oorden
Raide ende camerlick hooft van allen den finacie der
Key. ma.t ende Stadholder generael der lande van hollandt
zeelant vrieslandt ende der stadt steden ende lande van utrecht
doen condt allen luyden dat wy vereerende vander macht
ende commissie ons byder key. ma.t onsen alre genaedichsten
heeren in deesen gegeven ende bevindende onsen lieven
besonderen anthonis van amstel van mynden inne dat
castelainschap rentampt ende bailliuschap van apcoude
mit hueren toebehoorten den selve overmits goede
rapport van hem gedaen daer inne gecontinueert
hebben ende continueeren mits deesen om dat voort an
noch te bedienen ende te verwaeren in alle manieren
als hy volgende zyn voorgaende commissie te doen pleech
ten laste van rekeningen daer van te doen t allen tyde
als hy daer toe vermaendt sal wesen alle t by manieren
van provisie ende ter tyt toe byen key.mt. daer anders
inne geordonneert sal werden daer van hy den
behoorlicken eedt aen onsen naem hier onder gestelt den
t oirconde hebben wy onsen naem hier onder gestelt den
XVIen dach novembris anno XVc acht ende twintich
Ende stondt aldus beneden onderteykent A.Lalaing..

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 1 Blz XLV