1639 - xx.
12 Veneris XVe February 1639

Op de requeste ende specificatie van
Cornelis Ysbrantszoon Timmerman tot
Abcoude aengaende zynen verdiende
arbeydsloon ende gelevert hout
spyckers ende kalck aende huyse
ende woonstede vande maerschalck
tot Abcoude sedert den XXVIIe
Augusti 1635 tot den XIIIe Juny
1638 monterende ter somme toe
van Ic XLII guld. XIIII stu. versouckende
daer van betalinge Waer op by
hare Ed. Mog. appoinctement van date
den XXXe january 1639 versocht
wordt het advis van de heeren Ge-
committeerden tot de directie vande
finantie: De welcke volgens dien
de voorschreven specificatie geexamineert
hebben Ende goedt vinden t adviseren
dat men de suppliant soude mogen
accorderen behoorlyck ordonnantie
tot betalinge vande helft vande
hondert twee ende veertich gulden
in zyne voorschreven specificatie vertaelt
mitsgaders dat hy suppliant d andere
helft sal eysschen ende ontvangen
vande heere van myndens: alsoo
het maecken ende repareren der
wercken by des suppliants specificatie
voorschreven gestelt gedaen is sonder
daer toe alvoorens versocht ende
geobtimeert te hebben volgens d’ or-
dre hare Ed. Mo. acte van
consent.Op de Marti 1 October 1639
Op de specificatie van Cornelis Y-
brentszoon Timmerman aengaende
’t gene hy gelevert ende verdient
hadde aende huyse van hare Ed.
Mo. bewoont by de maerschalck
tot Abcoude inde jaren 1635 – 1636
1637 ende 1638 monterende ter somme
van Ic XXI gulden XI stuyvers waer op by
appointemente vande XXVIIe September
1639 wordt versocht het advis van
heeren Gecommitteerden tot de directie
van hare Ed. Mog. finantie: de
Welcke de selve volgens dien geexa-
mineert hebbende. Is goedt ge-
vonden t’ adviseren dat men daer op
zal mogen verlenen behoorlycke …………
midts alvoorens daer onder gestelt
ende by den specificant geteeckendt sal
worden den gewoonlycken eedt com-
form d’ordre van hare Ed. Mog. ten
regarde van alle werckluyden ende
leveranciers gemaeckt.

Op de specificatie van den smith Huygh
Janszoon Cremer aengaende ’t ghene
hy gemaeckt ende gelevert heeft op de
huyse t’ Abcoude in November ende
December 1638 monterende de somme
van LXVII guldens IX stuyvers waer op by appointement
van date op gister versocht wordt het
advis van de heere gecommitterden
tot de directie van haere Ed. Mogende
finantie: De welcke wegens dien
de voorschreven specificatie geexamineert
hebben goedt vind adviseren by dese
datumen daer op behoorlyck ordonnantie
zal mogen verlenen.Veneris XXIXe Novembris
1639

Op dese specificatie vande metselaer
Lambert hermanszn Wolff aengaende
t gene by hem gelevert ende verdient
was op het huys van Abcoude roerende het
breken van eenen oude ende maecken
van eenen nieuwe regenback inde maenden
van augusto ende septembris 1638
monterende de somme van XI guldens XVI stuivers
Waer by op appointementen van XIII
Novembris 1639 versocht wordt het advis
van den heeren Gecommitteerden tot de di-
rectie van hare Ed. Mog: finantie
Welcke volgens die de voorshreven speci-
ficatie geexanineert ende Lambert
hermanszn Wolff voornoemt daer op
gehoort hebbende hebben goedt
gevonden t adviseren by dese dat men
daer op sal mogen verleenen behoerlycke
ordonnantie.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 1130