1533 - Commissie henricx van harnicxma vanden Maerschalcksampt des nederquartiers van vutrecht
Ende vanden casteleynscap vanden huyse tot apcoude.

Blz. XXXVII verso
Kaerle byder gratie goids Roemsch keyser alteyt vermeerder
srycx etc. Allen den geenen die deesen onsen brieff zullen
zien saluyt Alzoe onse lieve getrouwe Ridder van
onse oirden raidt camerlinck ende stadthouder generael
onse landen van hollant ende van utrecht, de grave
van hoichstraeten onser vruntlicker liever zuster
der conniginne douariere van hongeren ende van
bohemen Eerts hertoginne van oistenryck van onses
wegen regente in deses onsen nederlanden vertoent
ende te kennen gegeven heeft dat frederick vuyten-
ham maerschalck onses nederquartiers van utrecht

Blz. XXXVIII
die by onser voir heeren tyden dat maerschalck ampt
voirscreven over menigen jaeren bedient ende in pantscap gehouden
heeft voor de somme van duysent Rinsgulden
twintich carolis bourgoensche witte stands voorden
XIIen dach in maerte int jaer XIIIIc VXIX lestleden
geslagen ende gemuntet oft huere waerde voor elcken
rinsgulden gereeckent // t Zelve maerscalckampt om redenen
hem daer toe bewegende presenteerde wederom in onses handen
te stellen Begeende daer off ontlast te werden mits
remboursement van zyne voirscreven penningen die hy daer op
staende hadde Oick mede dat onse huys ende slot van apcou
in onsen lande van utrecht voirscr. dus lange zonder expresse
commissie van ons gehouden ende bewaert es geweest
ende wel van noode waere soe ons anden voirscreven
huyse gelegen es tot onse meeste verseckertheyt daer inne
te versien // Soe eyst dat wy naer ondersouck hier op
gedaen ende gehadt t advys van onses voirscr. stadthouder generael
van hollant ende van utrecht / oick mede vande luyden
van onse rekeninghe in hollant opte evaluatie vanden
penningen vanden voirscreven pantscap betrouwende ter
wysheyt discretie experiece ende goede nersticheit
van onsen lieven beminden heynrick van harnicxma die
den voirscr. frederick vuytenham zyn voirscr. penn.
angenomen ende geloeft heeft op te leggen ende te betaelen
den selven harnicxma hebben by delibreacie van onser
voirscreven zuster der coniginne regente Ende oick
mede by goetducken van onsen zeer lieve ende getrouwen
hoofden tressorier generael ende gecommiteerden van onsen
demeynen ende finacien neffens haer wesen gecommitteert
geordonneert ende gestelt committeeren ordonneeren ende stellen
mits desen onsen brieve onse maerscalck onses nederquartiers
van utrecht inde stede vande voirnoemde frederick vuytenham
dien wy om redenen voirscreven daer off verlaten hebben
ende verlaeten oick by desen den voirn. heynrick van
harnicxma daer beneven onthoudende ende committeerde
onsen casteleyn ende bevelhebber op onsen voircscreven huyse
van apcou inde plaetse vande geenen die t zelve
dus lange bewaert heeft ende hem gevende volcomen
macht auctoriteyt ende sonderlinge bevel t voirscreven
maerscalckampt daer vuyt te moeten beryden ende
bedienen t voirgenoemde huys voirtaen truwelick te verwaer
onse hoecheyt ende heerlickheyt
te bescermende ende voirt te onse scepen ende gerechte te manenrecht ende
institucie te administreeren allen den geenen die hem daerom

Blz. XXXVIII verso
reguiren zullen in saicken t zynre kennisse behoirende
onsen kueren boeten ende brueken te vordern opte
bueren ende te ontvangen ende voirts anderssins alle t
te doen dat een goet getrouwe casteleyn ende maerscalck
schuldich is ende behoirt te doen tot sulcken rechten
eeren prerogatien baten profyten ende emolumenten
als daer toe staen ende behoiren / ende voirnoemde frederick
vuytenham tehebben ende genieten plach / ende met
voirwaerden in dese ondersproken dat wy den voorn.
heynrick van harnicxma noch zyn erven ende nacomelingen
oft actie van hem hebbende, vanden voirscr. maerscalkckampt te
nyet ontsetten noch verlaten en zullen ter tyt wy hem
ofte hun den voirscr. duysent rinsgulden munte
als boven betaelt ende daer af te vreden gestelt zullen
hebben / Oick mede welverstaen dat hy gehouden
wert van zyne administracie alle jaer rekeninge bewys
ende reliqua te doen in onse camer vande rekeninge in
hollant voirscr. als hy daer toe vermaent sal werden
Ende voirts tot versekerheyt van onsen voirgaende
huyse van apcou oirdinarelick twee wakers ende
eenen poirtier daer op te houden als dat met hem
verdragen es mits hem daer vooren toeleggende tot
jaerlicxe wedden de somme van hondert ponden te
XL grooten onsen vlaemsche munte t pont daervan betaelt
te werden by zynen eygenen handen ende vande penningen
vanden kueren ende bruecken in zynen ampte verschynende
reserveerende aen ons sulcke weydelant als de
voir castelainen te gebruycken plegen omme daermede
onse proffyt te doen geduerende tot onse weder seggen
waer af ende van hem in als getrouwelicken
te quyten ende sunderlicx van dat huys van zpcou
wel te verwaeren den voirn. heynrick van harnicxma
gehouden wordt den behoirlicken eedt te doen aen handen
onser stadthouders van hollant ende van utrecht
voirscreven ende ter cause vande maerscalckampt te
zynen eedt ende oick behoirlicke borchtochte te
stellen aen handen van den voorn. luyden van onsen
rekenmeesters in hollant Die wy respectieve daer toe
committeeren / Den selven van onse rekenmeesters ontbiedende ende

Blz.XXXIX
bevelende Dat den voorn. eedt gedaen cautie ende borchtocht
gestelt in maten als vooren // oick mede hemluyde ongeleidt
de voircommissie vande voirn. frederick vuytenham
Mit behoirlick recognicie dat hy zynre pantscap
voirscreven te vreden gestelt es zy hem in reale
ende actuaele possessie stellen vanen voirscr. castelainscappe
van apcou ende maerscalcksampte des nederquartiers
van utrecht ende hen leveren ende overgeven die slotelen
atillerye cruyt ende andere muebelen ende catheilen
wesende binnen ons voirscr. huyse ende slot van apcou ons
toebehoirenede by goedt ende behoirlicke inventarys
de copy authentycke vanden welcke wy gesonden
willen hebben in onsen voirscr. rekencamer om aldaer tot
onser versekertheyt bewaert te wesen Ende vanden
zelven ende den rechten eeren prerogatien baten proffyten
ende emolumenten voirscreven onder de voirwaerden ende
condicien ende inde formen ende manieren boven verhaelt
doen laeten ende gedoogen hem rustelick vredelick ende
volcomelick genieten ende gebruycken zonder hem te doen
noch te laeten geschien eenich hinder letsel off
moyenis ter contrarien / want ons alsoe gelieft des
t oirconde soe hebben wy onsen segel hier aen doen
hangen Gegeven in onser stadt van bruessel den
eersten dach der maent Julio int jaer ons heeren Duysent
vyffhondert driendertich van onser keyserycke t IIIe
Ende van spaengen cecillien resp. t XVIe. Opte ploy
stont gescreven Byden keyser ende onderteykent
g pensaert Ende opten rugge vanden selven
brieve staet gescreven die hoofden tresorier generael
ende gecommitteerde op t stuck vanden demeynen ende
financien der key. ma.t onses alre gelieften heeren connicx
van spaengen. Eerst hertoge van oistenryck hertoge
van bourgoinge van brabant grave van vlaenderen
etc. Consenteeren zoe voel als in him is dat t inhouden
int witte van desen volcomenlick endt volbracht wert
in alre vuegen ende manieren als de voirscreven key. ma.t
dat wilt ende beveelt by t zelve witte. Gedaen te
bruessel onder de handteykenen van den voirn. hoofden
tressorier generael ende gecommiteerde opten VIIIen dach
van Julio @no XVc XXXIII Ende ondergeteykent Ph.e
De croy, A delalanig, ph.e de Lannoy / Ruffault, h de
gramiz // Noch stont opten selven rugge gescreven
op huyden den XVIIen dach van octobre int jaer
duysent vyfhondert ende driendertich Soe heeft
heynrick van harnicxma genoemt int witte van
desen gedaen den behoirlicken eedt van den
maerscalckampt van den nederquartier van utrecht
Daernai int selve witte breeder memorie gemaict
is omme t selve officie wel ende getrouwelicken
te bedienen zoo dat behout nair inhouden van den
zelven witte in handen vanden luyden vander rekencamer
in den hage my tegenwoirdig ende onderteykent
S J bol.

Recognitie fredericx vuytenham van zyn remboursement
vanden leceppe van achthondert philippe byen voorscr. van
harnicxma hem betaelt // opt voorscr. maerschalcks ampt..

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 1