1556 - Jacob van Beusichem

Het Abcouder Slot

1556 - Jacob van Beusichem

Jacob van Beusichem. Rentmr. Generael.Blz. CXLII.

Ander vuytgaven van notlicke Reparatien
gedaen anden huyse van Abcoude binnen tijde deser
Rekeninghe XVczessenvijftich.

Betaelt willem van Renen mr. smit en knecht
op vredenborch die somme van drie pondt vijff-
thien scell. van XL groet. vlams t pondt vuyt
zaecke hij opten huyse van Abcoude zeker
sloetwerck vermaeckt gerepareert ende gelevert
heeft. Blijckende bij attestatie vande maerschalck
Coenraedt van Diepholt ende quitan. hier bij
overgelevert ergo hier III Lb. XV sc.

Betaelt Johan van melanen schoersteenveger de somme
van dartich schell. van twee groet. vlaems ter
canse dat hij opten huyse van Abcoude gereijnicht
ende schoengemaeckt heeft thien schoersteenen vande
elcke schoersteen drie schell. Blijckende bij
verclaringe vande maerschalck ende quitan. hier
bij overgelevert ergo hier XXX sc.


Blz. CXLII verso.
Betaelt Aert Reijerszn. Timmerman die somme van thien
pondt thien schell. van XL groot. vlaemsch t pondt vuyt
zaecke hij opten huyse van Abcoude zeker notlicke
reparatie gedaen heeft ende materialen daer
toe dienende gelevert heeft. Breder blijckende
bij attestatie vanden maerschalck ende quitantie
daer toe dienende hier bij overgelevert ergo hier X Lb.X sc.

Betaelt Jan Janszn Smit die zomme van vijff pond
achtien scell. een penn. van XL groot vlaemsch
t pondt vuyt zaecke hij opten huyse van abcoude
zeker ijserwerck gelevert heeft zedert den eerste
Januarij totten lesten Decembris anno LVI soe
breder blijckende bij attestatie vanden zelven
maerschalck ende quitantie daer toe dienende hier
bij overgelevert ergo hier X Lb. XVIII sc. IX penn.

Betaelt Dirck Janszn leijdekker de zomme van veerthien
pondt achtien schell. van XL groot. vlaemsch t pondt
vuyt zaecke hij opten huyse van Abcoude mit
een mr. knecht gearbeijt heeft den tijt van thien
dagen, s’daechs mit zijn knecht verdient veerthien
schell. Ende noch zelve marerialen van leijen
zondeersel ende nagelen aldaer van node wesende
gelevert heeft. Breder blijckende bij attestatie
vanden maerschalck ende quitan. daer toe dienende
hier bij overgelevert ergo hier XIIII Lb. XVIII sc.

Betaelt Adriaen Jacobszn borger t utrecht
die zomme van zes pondt eene schell. negen
penn. van XL groot vlaemsch ter canse
van zeker glaswerck bij hem gemaeckt gelevert
ende vermaeckt opten huyse van Abcoude
zedert den eersten Januarij totten lesten Decembris
anno XVcLVI Blijckende bij attestatie vanden
maerschalck aldaer ende quitantie vanden voerschr.
Adriaen Jacobszn hier bij overgelevert ergo hier VI Lb. I sc. IX penn.


Blz. CXLIII.
Betaelt Jan Janszn. smit tot Abcoude de zomme
van acht pondt sesthien schell. van Xl groot.
vlaemsch t pondt vuyt zaecke hij opten huyse van
Abcoude zeker ijserwerck gemaeckt vermaeckt ende
gelevert heeft daer van node wesende Blijckende
bij attestatie vande maerschalck ende
quitan. daer toe dienende hier bij overgelevert
ergo hier VIIII Lb. XIII sc.

Betaelt Aert Reijerszn timmerman die zomme van
vier en twijntich pondt negenthien schell. van XL groot
vlaemsch t pondt Ende dat vuyt zaecke hij opten huyse
van Abcoude zeker houdtwerck gemaeckt ende
gelevert heeft van node weesende sedert den
IIIIenSeptembris totten lesten Decembris anno XVcLVI
Blijckende bij attestatie vande maerschalck ende
quitan. daer toe dienende hier overgelevert ergo hier XXIIII Lb. XIX sc.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 31