1558 - Ander uitgaven gedaen bij desen Rentmr.

Ander uitgaven gedaen bij desen Blz. CLIIII Verso
Rentmr. vant Rentmeesterschap onder heerlickheyt
van Apcoude.

Betaelt heer Goordt adriaenszn. Schijf pastoer
tot apcoude die somme van achtien schell. van
twee groot. den schell. wt saecke van ’t bidden
vande voer heeren van apcoude ende visiteren die
granen ende die namen der selver heeren vande
preeckstoel te vercondigen den tijt van een geheel
jaer verschenen anno XVc LVIII blijckende bij sijne
quitan. hier overgelevert ergo hier voerschr. XVIII sc.

Ander wtgaven van nootlijcke reparatien
gedaen aenden huyse van Apcoude binnen tijde
deser reeckeninge anno XVc acht ende vijftich.

Betaelt Aernt Reijerszn. Timmerman die somme
van acht en dertich ponden acht schell. tot XL
groot. uts. ’t pondt wt saecke hij opten huyse van apcoude
seecker houtwerck gelevert gerepareert ende een tijt
van negen ende twintich dagen mit een knecht opten
voerschr. steede in Co.Ma.ts werck gebrocht heeft
breder blijckende bij specificatie ende attestatie vande
maerschalck in date den XXe decembris anno XVc
LVIII ende quitan. daer toe dienende hier overgelevert
ergo hier die voers. somme van XXXVIII Lb. VIII sc.

Betaelt Jan van melanen schoorsteenvegher die
somme van dertich schell. prijse voorschr. wt saecke hij
opten huyse van apcoude gesuurt, geveecht ende

Blz. CLV.
schoengemaeckt heeft thien schoorstenen elcke
schoorsteen tot drye schell. blijckende bij attestatie
vanden maerschalck ende quitancie daer op dienende
daer om hier XXX sc.

Betaelt dirck Janszn, leijdecker die somme van
negen ponden achtien schell. negen penn. tot XL
groot. uts. ’t pondt wt saecke van gebrocht te hebben
met een jongen opten huyse van apcoude den tijt
van vijff dagen noch gelevert te hebben anderhalff
duyssent leijnagelen noch derhalff rijst leijen
ende noch ses pondt sonduersel breder blijckende
bij specificatie ende attestatie vanden maerschalck
ende quitan. daer op dienende hier overgelevert
Daer om hier die voerschr. somme van IX Lb. XVIII sc. IX penn.

Betaelt hendrick janszn. cuyper die somme van
acht ponden sesse schell. prijse voerschr. wt saecke
hij die brou cuyp opten huyse van apcoude geheel
nyen heeft gerepareert, het nyen houdt
ende spijckers daer toe gelevert breder blijckende
bij attestatie vande maerschalck ende quitan. daer op
dienende hier overgelevert daer om hier die
voerschr. somme van VIII Lb. VI sc.

Betaelt Ludolph van der putte harnasmaecker
die somme van acht ponden tot XL groot. ’t pondt
wt saecke hij opten huyse van apcoude schoon
gemaeckt ende gerepareert heeft alle gheweer
opten voerschr. huyse behorende, soe harnassen
hellebaerden, haecken halve haecken ende quallites
alle minutien cleijn ende groot blijckende bij attestatie
van maerschalck ende quitan. daer op dienende
hier overgelevert ergo hier VIII Lb.

Betaelt Jan Janszn smidt die somme van
vijff ponden seven schell. ses penn. prijse voerschr. wt

Blz. CLV verso.
saecke hij opten huyse van apcoude gelevert heeft
tijde deser reeckeninghe diversche ijserwerck
nagelen spijckeren aldaer nootlick blijckende bij
specificatie ende attestatie vanden maerschalck ende
quitan. daer op dienende hier overgelevert daer
om hier V Lb. VII sc. VI penn.

Betaelt Adriaen jacobszn. glaesmaecker die
somme van ses ponden seven schell. prijse voerschr.
wt saecke hij opten huyse van apcoude die glaesen
vernyent gherepareert ende gestopt heeft inen
jaere XVc LVIII blijckende bij attestatie vanden maerschalck
ende quitan. daer op dienende hier overgelevert
ergo hier die voerschr. VI Lb. VII sc.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 33