Krantenbericht opgraving 1979
De opgravers van 1930/1931 hadden de teruggevonden overblijfselen kennelijk niet zorgvuldig genoeg afgedekt. Op de luchtfoto van september 1959 valt de ronde toren nog heel goed te onderscheiden. Met muren van drie meter dikte, beweren sommigen. In l979 doken er opnieuw ontdekkingsreizigers-in-het-verleden op, die hun nieuwsgierigheid niet konden bedwingen en de eigenaar van het weiland de heer Van den Bosch mee wisten te krijgen. Opnieuw kwam de ronde toren en een waterput in het zicht. De directeur van de Ned. Kastelen Stichting, de heer A. Schellart liet ook al van zijn belangstelling blijken. Maar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort toonde zich heel wat minder geestdriftig en het Ministerie van C.R.M. maakte de heer Van den Bosch duidelijk, dat opgravingen in een beschermd oudheidkundig monument als zijn weiland bij de wet verboden waren. Einde opgraving kasteel Abcoude. Gezien de vragen die er ten aanzien van datering en ontwikkeling van het verdwenen kasteel blijven bestaan, zou een bouwhistorisch onderzoek t.z.L ongetwijfeld aan te bevelen zijn. Het zou een gevoelig verlies voor de kennis van het Utrechtse kasteel betekenen, indien de kasteelstede zonder onderzoek door een moderne uitbreiding van Abcoude overbouwd zou worden. De beoefenaars van de cultuurgeschiedenis mogen hopen dat de gemeente ten dezen waakzaam blijft. Vooral; nu de zorg voor onze monumenten onder en boven de grond door de wet in handen van het gemeentebestuur is gelegd. Tenslotte een waarschuwing. Aandachtige beschouwing van de luchtfoto en de kadastrale kaart maakt duidelijk, dat het kasteel met zijn voorburcht tijdens de late middeleeuwen, toen Abcoude eenmaal aan het bisdom was toegevallen, versterkt moe( zijn door de aanleg van een hoge aarden wal -een singel- en een buitengracht. De wal is overigens weer verdwenen en waarschijnlijk heeft men de grond gebruikt om de buitengracht tenminste weer voor een deel te dempen. Vandaar dat nu nog slechts een smalle waterloop aan die buitengracht herinnert.ddd