1749 - Verkoop heerlijkheden Abcoude, Baambrugge, het huis Abcoude deel II.
Betreft verkoop en overdracht vande heerlijkheden Abcoude en Baambrugge, het Huis Abcoude en bijbehorende landerijen en tienden.

Wij Bernardus van Balen schout Jacobus Rynders en Hendrik Dirker schepenen van Abcoude de Leeuws geregt doen kont dat voor ons inde gerechte gecompareert zijn de heer & Mr. Thomas Jan Wantenaar advocaat s’hoofs van Utrecht in qualite als speciaal gemagtigde van de hoog Ed.len welgeboren Heer geerlag frederik vande Capellen Heer van Mydrecht geeligeerde Raad ter vergaderinge van de Ed: moog Heeren Staaten s’lands van Utrecht Vermoogens Procuratie voor Hendrik van dam Notaris en zekere getuigen op den 24 meij 1748 binnen utrecht gepasseert alhier Vertoont en voor zoveel deezen aangaat ten Protocolle deezes geregts geregistreerd ende de wel Ed:len hoog gebooren en gestrengen Heer en Mr. Egbertus Theodorus Roosmale Raad Ordinaris in den Hoove van Utrecht te zaamen in hunne qualiteyten gestelde executeurs over den testamente en naarlatenschap van wijylen den Heer Theodorus de Leeuw in leeven ambagtsheer van de hier naar genoemde ambagts heerlijkheeden als meede in kragte vande appointemente van Permissie van den Hoove Provinciaal van date den 16 January 1749 ende verklaarden zy heeren Comparanten in die qualiteyten by dezen te cederen transporteren op te dragen ende in volle en vrijen Eygendom over te geven aan ende ten behoeven van Vrouwe Maria Slaars wed.we van den Wel Ed: Heer Constantinus Cornelis de Wilhem de ambagts heerlykheden van Abcoude en Baambrugge groot te zaamen 1818 mergen,
2e het aloude vermaarde Slot te Abcoude met den opstal, Houtgewassen en landen daar aan specterende groot te zaamen omtrent sestien mergen,
3e nog zeekere Huysmans wooninge met zyn getimmerte en bepootinge daar op staande. Neevens omtrent twee mergen wyland staande en geleegen by het voorshr. slot van Abcoude met nog vyftien mergen wyland geleegen aan de overzyde van de Vaart van Amsterdam op utrecht het geyn genaamt en zulks tezaamen zeventien mergen edog voetstoots en by den hoop zonder in eenige onder of overmaat gehouden te zyn welke voornoemde vyftien mergen geleegen zyn in de oostzyder polder in deezen geregt, alles zoo en in dier voegen als het zelve op den 10 Mey 1718 voor schout en geregte van abcoude de leeuws geregt aan Wylen den Heer Theodorus de Leeuw in leeven ambagtsheer van abcoude en baambrugge is getransporteert ende oude brieven zyn inhoudende waar toe by deezen werd gerefereerd.
4e Vyff mergen lands geleegen in twee parteyen in de oostzeyder polder onder abcoude de leeuws geregt Waar van drie mergen genaamt het Markt Velt, alles zoo en in dier voegen als dezelve vyff mergen land op den 18e april 1728 voor schout en gerechten van abcoude de leeuws geregt aan wylen den Heer Theodorus de Leeuw in leeven ambagtsheer van Abcoude en baambrugge zyn getransporteerd ende oude brieven daar van zyn inne houdende waar toe by deezen werd gerefereert.
5e twee mergen land genaamt de Zuwe geleegen inde hooglandse polder agter baambrugge onder den geregte voorschr. leggende gemeen met kerk tot baambrugge meede zoo en in dier voegen als het zelve land op den 4e Juny 1726 voor schout en gerechtenvan abcoude de Leeuws geregt aan wylen den heer Theodorus de Leeuw in leeven ambagtsheer van abcoude en baambrugge is getransporteerd ende oude brieven daar van zyn inne houdende de waar toe deezen werd gerefereert.
6e en eyndelyk de groove en smalle tiendens over abcoude Vinkeveen en Outhuyzen met alle de Regalien Preeminentien en geregtigheeden en emolumenten die daar toe behooren als het regt van naastinge dertiende penning, het stelle van schout en gaderneesters, secretaris, scheepenen, kosters, dootgravers, geregtsboode, schippers en alle het geene daar verder van zoude moogen dependeeren en verder en verder alles zoodanig en in dier voegen als de publique veyl en koopconditie van dato den 24 Februwary 1749 ten dage der verkoopinge voorgelezen, is meede brengende en innehout waar aan ten deezen werd gerefereert bekennende zy Heeren Comparanten in hunne voorschr. qualiteyt van de geheele kooppenningen ter somme van vier en ’t negentig duyzent gulden ten volle vernoegt voldaan en wel betaald te wezen den laatsten penning met den Eersten en derhalven te Renutieeren van alle Regt en eygendom die zy Heeren Comparanten in hunne voorschr. qualiteyd daar en aansprekende hadden ten behoeven van opgemelte Vrouwe Maria slaars weduwe wylen den Heer Constantinus Corneleis de Wilhem en Eyndelyk voor de Evictie en Vrywaringe van de voorschreeve getransporteerde ambagtsheerlykheeden van abcoude en baambrugge cum annexis in hunne voorschreeve qualiteit haare personen en goederen te verbinden als regt en na de Costume van den lande van utrecht gebruikelyk is, de ’t oirconde heb ik schout voornoemt deeze bezeegelt en wy scheepenen voorschreven onderteekent na vertoon van de quitantie van de veertigsten penning en verhooginge van dien van dato den 28 Maart 1749.
Actum in den geregts huyze tot abcoude den 2e Juny 1749.

Het Utrechts Archief Toegang 29-1 Inv.nr. 1-2