1581 - Rekest van Frederik uten Eng aan de rekenkamer. II

Rekest van Frederik uiten Eng aan de rekenkamer om landerijen bij het huis van Abcoude, die zijn overleden zoon in huur had, door naburige boeren te mogen doen beweiden. Met advies van de rentmeester-generaal en appointement conform.

Aen mijn Ed. Heeren president ende Raiden der
Coe. Ma.teit Rekencamer binnen Sticht.

Vertoent oetmoedelycken te kennen gevende frederick wten eng
maerschalck vant nederquartier slants van Utrecht hoe dat
hy suppliant van mijn E.heeren gehuert heeft gehadt voor syne soone
seckere landen leggende om t huijs t Abcoude om d selven by syne
soon beslagen te worden mit coijen ofte andere beesten welcke
soon hij suppliant opten selven huijse gestelt hadde om t selve
mit poortier ende dieners te bewaeren volgende syne commissie
diet is nu soe dat hem suppliants soon deser werelt haestich over-
leden is ende hem suppliant nyet mogelick ofte doenlick was terstont
d selve landen mit beesten te beslaen heeft t selve nijet langer
dan voor een jaer verhuert gehadt Ende soe dan hem suppliant
noch nijet wel mogelick en is die voorschr. landen geheel mit beesten
te beslaen naer haeren eijsch. Versoeckt daer omme seer
oetmoedelijcken mijn Ed. Heeren hem suppliant t gunnen willen, voor
desen eenen soemer, dat andere huijsluijden oeck etlijcke beesten
mit hem suppliant moegen inschaeren ende dat om verdere
hier voorschr. verhaelt soe hij suppliant op een ander jaer het
lant geheel mit sijne beesten verhoept te belaen t welcke doende.

fre. wten eng.

Kantlijn links boven;
Advijs vande rentmr. generael slants
van Utrecht willem van lamzweerde
omme t zelve gesien voirts in deses gedaen
te worden naer bevinden. Actum ten
burele inden camere vanen rekenmr. nu ter
tyt tot utrecht. Den XIIIen marty 1581.

Kantlijn links;
Indie deze subalterme
verhuijringe niet
en contraieertt diet
huercedule ende
oude costuynen
der camerre bedunckt
de Rentmr. dat
den suppliant zulcx
hy verstreckt wel
zouden moegen
gonnen. Actum
den Xxen Marty
1581.
W.Lamzweert.

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 94