1581 - Rekest van Frederik uten Eng aan de rekenkamer

Rekest van Frederik uten Eng aan de rekenkamer om landerijen bij het huis van Abcoude, die zijn zoon in huur had, door naburige boeren te mogen doen beweiden. Met advies van de rentmeester-generael en appointment conform 1581.

Ten bureele is geresolveert op dese stucken angaen-
den marscalck van abcoude frederick vuten eng
ende zeckere drie parcelen lants domeynen
des connicx gelegen byden huyse van Abcoude
by hem vanen camere gepacht voor drie
jaeren. daer van alsnu een jaer oft een outs
verby is. welcke pachte gesleyt wordt by
te buyten gegaen soude zyn oft nyet overhouen
hebben maer dat daerop mede gesien is de acte
zyder verpachtinge geregistreert int IIIe
Regard van utrecht folio CVIII. Dat men
verstaet dat de voorschr. marscalck dese
pachte nyet te buyten gegaen en heeft
ymmers zoo nyet dat de selve daer deur
verbeurt zoude zyn. Diende daeromme
niet gevouchelicheyt aen dat hy
voor dit aenstaende jaer de selve landen
beschaere ende doo bescharen mit beesten
mits dat hy t jaer daer aen die
alleen sal gebruycken. Actum den XXI
marty @o XVc LXXXI..

Het Utrechts Archief Toegang 37 Inv.nr. 94